کاغذ در واحد اصلی گیر می کند

محل گیر کردن کاغذ را در صفحه بررسی کنید و روش زیر را برای خارج کردن کاغذ دنبال کنید.
تأیید قبل از استفاده
قبل از شروع عملیات برداشتن کاغذهای گیر کرده، مطمئن شوید درپوش ها و کشوهای کاغذ دستگاه و تجهیزات اختیاری بسته باشد.
1
درپوش راست واحد اصلی را باز کنید.
2
بررسی کنید کاغذ در سینی خروجی واحد اصلی گیر کرده است.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
3
بررسی کنید کاغذ در ناحیه خروجی یا واحد دیگر گیر کرده است.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
4
بررسی کنید کاغذ در قطعه تثبیت گیر کرده است.
درپوش بالای قطعه تثبیت را باز کنید.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
اگر نمی توانید از سمت بالای قطعه تثبیت کاغذ را خارج کنید، به آرامی از سمت پایین قطعه آن را بیرون بکشید.
درپوش بالای قطعه تثبیت را به محل خود برگردانید.
5
بررسی کنید کاغذ در ناحیه خروجی در سمت درپوش راست واحد اصلی گیر کرده است.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
6
بررسی کنید کاغذ در واحد دوبلکس گیر کرده است.
دسته را در جهت بالا بکشید و واحد دوبلکس را در جهت باز کنید.
اگر کاغذ در ناحیه بالایی واحد دوبلکس گیر کرده، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
واحد دوبلکس را به محل خود برگردانید.
اگر کاغذ در ناحیه پایینی واحد دوبلکس گیر کرده، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
7
بررسی کنید کاغذ در اطراف کشوی کاغذ 1 گیر کرده است.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
8
به آرامی درپوش راست واحد اصلی را ببندید تا صدای کلیک بشنوید.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا عملیات قطع شده ادامه یابد یا به برطرف کردن مشکل گیر کردن کاغذ و خارج کردن آن ادامه دهید.
838E-01Y