منگنه در پرداخت کننده داخلی گیر کرده است

1
بررسی کنید کاغذ در سینی خروجی پرداخت کننده گیر کرده است.
اگر کاغذ گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
زمان استفاده از حالت منگنه، قبل از منگنه شدن، بسته فعلی نتایج چاپی را از سینی خروجی برندارید. بعد از اینکه عملیات برداشتن کاغذ گیر کرده انجام شد، نتایج چاپی زیر به بسته فعلی اضافه می شوند.
2
درپوش جلوی پرداخت کننده را باز کنید.
3
کارتریج منگنه را بیرون بکشید.
دسته سبز رنگ روی کارتریج منگنه را برای رها کردن قفل به پایین بکشید، و کارتریج را کمی بالا بیاورید و همزمان آن را مستقیم به بیرون بکشید.
4
منگنه (های) گیر کرده را از کارتریج منگنه جدا کنید.
دکمه روی کارتریج منگنه را بالا بیاورید.
همه منگنه های گیر کنید و منگنه های قابل مشاهده را جدا کنید.
دکمه روی کارتریج منگنه را به محل اصلی خود برگردانید.
5
دسته سبز رنگ روی کارتریج منگنه را نگه دارید و کارتریج را تا جایی که می شود به جلو فشار دهید.
6
درپوش جلوی پرداخت کننده را ببندید.
برای تغییر موقعیت منگنه ها، ممکن است منگنه زنی خالی به صورت خودکار انجام شود.
838E-024