رفع کردن گیر منگنه

اگر منگنه گیر می کند، یک پیام، محل گیر کردن منگنه، و روش برطرف کردن مشکل، روی صفحه نشان داده می شود. محل گیر کردن منگنه را روی صفحه بررسی کنید، و منگنه گیر کرده را با دنبال کردن روشی که در مرجع زیر توضیح داده شده است، بردارید. برای اطلاع از اقدامات احتیاطی هنگام بیرون آوردن منگنه های گیر کرده، به "‏دستورالعمل های مهم ایمنی" در ‏آغاز به کار مراجعه کنید.
ممکن است زمان برداشتن منگنه گیر کرده، کپی ها و چاپ ها در تجهیزات اختیاری خارج شوند. هنگام استفاده از تجهیزات اختیاری نصب شده مراقب باشید.
تأیید قبل از استفاده
قبل از شروع عملیات برداشتن منگنه گیر کرده، مطمئن شوید درپوش ها و کشوهای کاغذ دستگاه و تجهیزات اختیاری بسته باشند.
838E-023