تنظیم الگوی درآمیختگی

درآمیختگی تکنیکی برای بازتولید رنگ و تراکم با استفاده از گروهی از نقاط کوچک است. داده های مبدأ برای ترسیم این نقاط، الگوی درآمیختگی نامیده می شود. استفاده از الگوی درآمیختگی که برای چاپ تصویر مناسب است، این امکان را به درجه بندی رنگ و منحنی های تصویر چاپ شده می دهد که به شکل هموارتری بازتولید شوند.
1
 (Settings/Register‎)‏  <Adjustment/Maintenance‎>‏ <Adjust Image Quality‎>‏ <Dither Pattern Settings‎> را فشار دهید.
2
الگوی درآمیختگی را انتخاب کنید.
<Pattern 1>: تنظیم پیش فرض.
<Pattern 2>: این تنظیم، بازتولید بخش های روشن تصویر چاپ شده را بهبود می بخشد. از این تنظیم می توان به طور مطلوب زمانی استفاده کرد که به دلیل عدم تثبیت تونر، نقاط سفید ناقص در خروجی چاپ هویدا می شود، یا زمانی که می خواهید بازتولید همواری از آسمان آبی، دیوار، پوست و غیره داشته باشید.
3
<OK‎> را فشار دهید.
4
گزینه <Yes> را فشار دهید، و تنظیم درجه بندی خودکار رنگ (تنظیم کامل) را انجام دهید.
از آنجایی که این کار ممکن است باعث تعادل رنگ ضعیف شود، دقت کنید که تنظیم درجه بندی رنگ خودکار (تنظیم کامل) را بعد از تغییر تنظیمات انجام دهید. تنظیم درجه بندی
838E-0R0