تنظیم درجه بندی

اگر بازتولید درجه بندی رنگ به قدری ضعیف باشد که درجه بندی رنگ در تصویر چاپ شده یا کپی شده به طور قابل توجهی متفاوت از داده های چاپ یا سند اصلی باشد، تنظیمات درجه بندی رنگ می تواند مشکل را بهبود ببخشد. دو نوع تنظیمات وجود دارد: تنظیم کامل و تنظیم سریع.
اگر تونر کافی نباشد، ممکن است تنظیمات به طور مؤثر انجام نشود.

تنظیم کامل

درجه بندی رنگ تصویر را با دقت اصلاح کنید و قابلیت بازتولید را حین چاپ بهینه سازی نمایید. اطلاعات بهینه سازی شده تا اصلاح دقیق بعدی حفظ می شود.
می توانید از کاغذهایی با اندازه ها و انواع زیر استفاده کنید.
اندازه: A3 ،A4 ،11x17 ،LTR
نوع: نازک، ساده، بازیافتی، سنگین
درصورتی که رنگ های چاپ شده با رنگ های داده چاپ فرق داشته باشد.
بسته به کاغذی که برای چاپ استفاده می شود و تنظیمات چاپ، اصلاح را به صورت زیر انجام دهید.
برای چاپ روی کاغذ ساده، اصلاح را با ‎‎<Standard (Plain)‎>‎‎‎‏*1 انجام دهید.
برای چاپ روی کاغذ سنگین، ابتدا اصلاح را با ‎‎<Standard (Plain)‎>‎‎*1 و سپس با ‎‎<Standard (Heavy)‎>‎‎‎‏*2 انجام دهید.
برای چاپ روی کاغذ ساده با استفاده از عملکرد بسیار ظریف، ابتدا اصلاح را با ‎‎<Standard (Plain)‎>‎‎*1 و سپس با ‎<For Printer 1200 dpi>‎‎‏*1 انجام دهید.
برای چاپ روی کاغذ سنگین با استفاده از عملکرد بسیار ظریف، ابتدا اصلاح را با ‎‎<Standard (Plain)‎>‎‎*1 و سپس با ‎<For Printer 1200 dpi>‎‎‏*2 انجام دهید.
* 1 انجام اصلاح با استفاده از کاغذ ساده.
* 2 انجام اصلاح با استفاده از کاغذ سنگین.
1
 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Auto Adjust Gradation> را فشار دهید.
2
نوع تتظیم را انتخاب کنید، و <Full Adjust> را فشار دهید.
تغییر تنظیمات برای تنظیم
‎‎<Thin/Plain/Recycled(1200dpi)‎>‎‎ را صرفاً زمانی می توان انتخاب نمود که ‎‎<Speed/Image Quality Priority for Superfine (1200 dpi)‎>‎‎ روی <Quality Priority> تنظیم شده باشد. ‎<Speed/Image Quality Priority for Superfine (1200 dpi)‎>‎
3
منبع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
4
<Start Printing‎> را فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی چاپ می شود.
5
صفحه آزمایشی را اسکن کنید.
1
صفحه آزمایشی را روی صفحه شیشه ای قرار دهید.
صفحه آزمایشی را به گونه ای که در دستورالعمل روی صفحه نشان داده شده است، قرار دهید.
2
تغذیه کننده را ببندید و <Start Scanning‎> را فشار دهید.
دستگاه شروع به اسکن کردن صفحه آزمایشی می کند.
3
تغذیه کننده را باز کرده، و صفحه آزمایشی را بردارید.
4
مراحل 4 (<Start Printing> را فشار دهید) و 5 (صفحه آزمایشی را اسکن کنید) بالا را برای تنظیم کامل تکرار کنید.
بعد از دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه برای خروجی گرفتن و چندین مرتبه اسکن کردن صفحه آزمایشی، تنظیم کامل تکمیل می شود.
اگر با انجام تنظیم کامل، صفحه آزمایشی به هر دلیلی خوب چاپ نشد و به شدت کم رنگ یا پررنگ بود، <Initialize When Using Full Adjust> را روی <On> تنظیم کنید و تنظیم کامل را مجدداً اجرا کنید.

تنظیم سریع

این تنظیم وضعیت بهینه ای را که از طریق <Full Adjust> به دست آمده است، حفظ می کند. اگر نتیجه این تنظیم رضایت بخش نبود، <Full Adjust> را اجرا کنید.
1
 (Settings/Register
<Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Auto Adjust Gradation> را فشار دهید.
2
کاغذ مورد نظر برای تنظیم را انتخاب کنید، و <Quick Adjust> را فشار دهید.
3
<Start‎> را فشار دهید.
838E-0LR