تنظیم اندازه تصویر

اگر اندازه تصویر کپی شده اندکی متفاوت از تصویر اصلی باشد، برای تنظیم دقیق اندازه تصویر، مراحل زیر را دنبال کنید. می توانید به ترتیب، بزرگنمایی پهنای افقی و پهنای عمودی را تنظیم کنید.
1
 (Settings/Register‎)‏  <Adjustment/Maintenance‎>‏ <Adjust Image Quality‎>‏ <Fine Adjust Zoom‎> را فشار دهید.
2
اندازه تصویر را تنظیم کنید.
بزرگنمایی <X> را برای تنظیم پهنای افقی، و بزرگنمایی <Y> را برای تنظیم پهنای عمودی تنظیم کنید.
3
<OK‎> را فشار دهید.
838E-0LY