روش های اصلی کپی کردن

در اين بخش، روش های اصلی کپی کردن توضيح داده می شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
اگر <Auto Collate> روی <On> تنظیم شود، حالت مرتب کردن به طور خودکار زمانی که اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید، تنظیم می گردد. <Auto Collate>
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
تعداد کپی ها را با استفاده از کلیدهای عددی روی صفحه ویژگی های اصلی کپی کردن وارد کنید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
تنظیمات کپی را بر حسب نیاز مشخص کنید.
انتخاب کپی رنگی یا کپی سیاه و سفید
بزرگ کردن یا کوچک کردن کپی ها
انتخاب کاغذ کپی
کپی دو رو
تنظیم کیفیت تصویر کپی ها
قبل از کپی کردن، تنظیمات را تأیید کنید
5
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
برای لغو کپی کردن <Cancel> یا  (توقف) را فشار دهید. لغو کپی کردن
فشار دادن  یا  در طول کپی کردن به شما کمک می کند تا تراکم را تنظیم کنید.
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.‎> نمایش داده می شود
رزرو کردن یک کپی
اسکن کردن می تواند از قبل انجام شود، حتی اگر دستگاه در حال آماده سازی برای چاپ یا در حال چاپ باشد. این عملکرد "کپی رزرو شده" نامیده می شود. برای مثال، برای انجام کپی رزرو شده در حالی که صفحه چاپ یا انتظار نمایش داده می شود، گزینه <Close> را فشار دهید، تنظیمات کپی را به شیوه معمول انجام دهید و سپس  (Start) را فشار دهید.
می توانید تا 50 کار، شامل کار فعلی را رزرو کنید. کارهای کپی وقفه انداز در این شمارش لحاظ نمی شوند.
838E-0U4