تعیین آدرس های MAC در تنظیمات دیوارهای آتش

می توانید تنظیم کنید ارتباط با دستگاهی که آدرس MAC خاصی دارد مجاز یا رد شود.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <Firewall Settings>‏  <MAC Address Filter> را فشار دهید.
3
<Outbound Filter> یا <Inbound Filter> را انتخاب کنید.
برای محدود کردن داده ارسال شده از دستگاه به رایانه، <Outbound Filter> را انتخاب کنید.
برای محدود کردن داده دریافت شده از رایانه، <Inbound Filter> را انتخاب کنید.
4
<Use Filter> را روی <On> تنظیم کنید، <Default Policy> را انتخاب کنید و سپس <Register> را فشار دهید.
برای <Default Policy>، ‏<Reject> را انتخاب کنید تا فقط ارتباط با دستگاه هایی را مجاز کنید که یک آدرس MAC مشخص شده در <Exception Addresses> در مرحله بعدی دارند یا <Allow> را انتخاب کنید تا ارتباط با آنها را رد کنید.
اگر <Reject> برای <Default Policy> انتخاب شود، محدودیت ها بر ارسال به آدرس های چندتایی یا متوالی اعمال نمی شود.
5
آدرس استثنا را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
آدرس های MAC را برای اختصاص دادن به عنوان استثناهای گزینه <Default Policy> انتخاب شده در مرحله قبل، تعیین کنید.
می توانید 100 آدرس استثنا را برای <Outbound Filter> و <Inbound Filter> ثبت کنید.
برای ویرایش آدرس استثنا
در صفحه نشان داده شده در مرحله 4، آدرس استثنای مورد نظرتان برای ویرایش را انتخاب کنید و <Edit> را فشار دهید تا صفحه ویرایش نمایش داده شود.
6
<OK‎> را فشار دهید.
7
 (Settings/Register)‏  (Settings/Register)‏ <Apply Set. Chng.‎>‏  <Yes> را فشار دهید.
838E-0E0