استفاده از رایانه برای اسکن (اسکن از راه دور)

می توانید اسناد اصلی قرار گرفته در دستگاه را از طریق راه اندازی رایانه اسکن کنید. دو روش برای اسکن کردن وجود دارد، استفاده از درایور اسکنر "Color Network ScanGear 2" ارائه شده به همراه دستگاه و عملکرد WSD موجود برای Windows.
استفاده از Color Network ScanGear 2 برای اسکن
می توانید اسناد اصلی را به طور مستقیم در برنامه دلخواهتان برای ویرایش، اسکن کنید. این روش زمانی مفید است که بخواهید عکس های اسکن شده در Photoshop را ویرایش کنید یا بخواهید تصویر اسکن شده را در یک سند Word جای گذاری کنید. استفاده از Color Network ScanGear 2
استفاده از WSD برای اسکن
حتی اگر یک درایور اسکنر اختصاصی ندارید، می توانید سند اصلی را به آسانی از یک رایانه با استفاده از عملکرد WSD موجود برای Windows اسکن کنید. استفاده از WSD
838E-09W