استفاده از WSD

"WSD (سرویس های وب در دستگاه ها)" عملکردی برای جستجوی دستگاه های قرار گرفته در شبکه است. با استفاده از WSD می توانید به طور خودکار از رایانه دستگاه را در شبکه پیدا کنید و سند اصلی را بر روی دستگاه اسکن کنید. این عملکرد " اسکن WSD" نامیده می شود. لازم است قبل از استفاده از اسکن WSD برخی روش ها را کامل کنید. آماده سازی برای اسکن WSD
در موارد زیر، اسکن WSD امکان پذیر نیست.
"سیستم مدیریت دسترسی" فعال باشداستفاده از سیستم مدیریت دسترسی
"تأیید اعتبار شناسه بخش" به عنوان سرویس ورود به سیستم در حال استفاده باشدتغییر سرویس های ورود به سیستم

آماده سازی برای اسکن WSD

از پانل کنترل
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <WSD Settings> را فشار دهید.
3
<On> را برای <Use WSD Scan> فشار دهید.
4
<OK‎> را فشار دهید.
از رایانه
5
روی [Start‎]‏ ‏ [Settings]‎ ‏ [Devices‎]‏  [Devices and Printers] کلیک کنید.
6
روی [Add a device] کلیک کنید.
7
دستگاه مورد استفاده را انتخاب کنید روی [Next‎] کلیک کنید.
اگر این دستگاه نشان داده نشد، تنظیم دیوار آتش مشکل دارد. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه دستورالعمل رایانه مراجعه کنید.
838E-0A0