<External Interface>

تنظیمات رابط های خارجی را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<USB Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <External Interface>
تنظیمات اتصال USB را مشخص کنید.
<Use as USB Device>
 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <External Interface>‏  <USB Settings>
می توانید تنظیم کنید از دستگاه به عنوان یک دستگاه USB استفاده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use as USB Device>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر این را روی <Off> تنظیم کنید، کارهای اسکن و چاپ از رایانه متصل از طریق کابل USB قابل انجام نیستند.
<Use AddOn Driver for USB Input Device>
 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <External Interface>‏  <USB Settings>
می توانید تنظیم کنید از درایور AddOn برای اتصالات دستگاه ورودی USB استفاده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use AddOn Driver for USB Input Device>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
بسته به نوع برنامه AddOn که از دستگاهی مانند صفحه کلید یا کارت خوان استفاده می کند، ممکن است لازم باشد این را روی <On> تنظیم کنید. برای بررسی اینکه لازم است این را روی <On‎> تنظیم کنید، به دفترچه راهنمای برنامه AddOn که استفاده می کنید مراجعه نمایید یا با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
<Use AddOn Driver for USB Storage Device>
 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <External Interface>‏  <USB Settings>
می توانید تنظیم کنید از درایور AddOn برای حافظه خارجی USB استفاده شود یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use AddOn Driver for USB Storage Device>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
بسته به نوع برنامه AddOn که از دستگاه حافظه خارجی USB استفاده می کند، ممکن است لازم باشد این را روی <On> تنظیم کنید. برای بررسی اینکه لازم است این را روی <On‎> تنظیم کنید، به دفترچه راهنمای برنامه AddOn که استفاده می کنید مراجعه نمایید یا با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
<Use USB Storage Device>
 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <External Interface>‏  <USB Settings>
می توانید تنظیم کنید استفاده از دستگاه های حافظه خارجی USB مجاز باشد یا خیر.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use USB Storage Device>
<On>,‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Restrict Auto Installation of Printer Driver>
 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <External Interface>‏  <USB Settings>
این گزینه شما را قادر می سازد تا هنگام جابه جا شدن بین دستگاه های مختلفی که از طریق USB متصل شده اند، از نصب درایور پرینتر جدید جلوگیری کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Auto Installation of Printer Driver>
<On>,‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
هنگام اتصال چند دستگاه، این را به حالت <Off> تنظیم کنید.
838E-0HW