تنظیمات/ثبت نام

می توانید دستگاه را مطابق با محیط و نیازهای خود با پیکربندی تنظیمات توضیح داده شده در این بخش سفارشی سازی کنید. برای شروع پیکربندی،  (Settings/Register) را فشار دهید.
این بخش بیان می کند که هر کدام از موارد منوی تنظیمات/ثبت نام چه چیزی را می تواند پیکربندی کند. توجه داشته باشید که موارد قابل دسترس بسته به امتیازهای دسترسی کاربر در ورود به سیستم و دستگاه های مورد استفاده متفاوت می باشد.
تنظیمات صدا (تنظیم میزان صدا) زمانی که <Volume Settings> را فشار می دهید نمایان می شود.
ممکن است برخی از تنظیمات بسته به پیکربندی تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه نشان داده نشوند.
ممکن است بسته به تنظیمات، برخی تغییرات فوراً اعمال نشوند. در این صورت، لازم است یکی از کارهای زیر را انجام دهید.
<Yes> روی صفحه را فشار دهید تا تأیید کنید می خواهید تغییراتی ایجاد کنید یا خیر.
 (Settings/Register)‏ <Apply Set. Chng.‎> را فشار دهید.
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
مواردی که مدیرها می توانند تنظیم کنند متفاوت از مواردی است که در دسترس کاربران عمومی است. مواردی که می توان تنظیم کرد نیز بسته به محدودیت های عملکرد اعمال شده توسط کاربران با امتیازهای دسترسی سرپرستی متفاوت می باشد.

فهرست تنظیمات

مقادیر و موارد تنظیم تحت "توضیحات تنظیم" نوشته شده اند. پیش فرض های کارخانه به صورت نویسه های قرمز برجسته نوشته می شوند.
"DeviceAdmin" و "NetworkAdmin"
موارد "DeviceAdmin" و "NetworkAdmin" برای هر یک از موارد در جدول تنظیمات/ثبت نام نوشته می شود. اگر نقش سرپرست برای دستگاه مشخص باشد، کاربران دارای امتیازات Administrator می توانند همه تنظیمات را تغییر دهند، در حالیکه کاربران عمومی محدود هستند و تنها می توانند برخی از تنظیمات را تغییر دهند. در ضمن کاربران دارای امتیازات DeviceAdmin یا NetworkAdmin می توانند تنظیمات خاصی را تغییر دهند، حتی زمانی که این تنظیمات محدود شده باشند. برای این تنظیمات، "بله" یا "خیر" نشان می دهد این تنظیمات با امتیازات DeviceAdmin و NetworkAdmin می توانند تغییر کنند یا خیر.
"می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود"
مورد "می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود" برای هر یک از موارد در جدول تنظیمات/ثبت نام نوشته می شود. "Yes" (بله) یا "No" (خیر) نشان می دهد تنظیمات می توانند/نمی توانند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شوند.
وارد کردن همه کارکردها
مورد "وارد کردن همه کارکردها" در جدول تنظیمات/ثبت نام نوشته می شود. بسته به اینکه مورد تنظیم بتواند به صورت دسته ای وارد شود، "A"، "B"، "C" یا "No" نوشته می شود.
معنی A‏، B و C
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
این بخش توضیح می دهد کدام موارد تنظیمات/ثبت نام به کدام موارد عملکرد صادر کردن دسته ای Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مربوط است. "-" برای مواردی که وارد/صادر نمی شوند نشان داده می شود. وارد/صادر کردن تمام تنظیمات
موارد در دسترس برای صادر کردن دسته ای از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

<Personal Settings> و <Device Settings>

هنگامی که تأیید اعتبار کاربر (مدیریت کاربران) فعال شد، <Personal Settings> و <Device Settings> پس از ورود شما با امتیاز سرپرستی با فشردن  (Settings/Register) نمایش داده می شود. اگر <Personal Settings> را انتخاب کنید و مواردی را که می توانند شخصی سازی شوند تغییر دهید، تنظیمات به عنوان تنظیمات شخصی برای کاربری که به سیستم دستگاه وارد می شود، ثبت می شوند (فهرست مواردی که می توان شخصی سازی کرد). اگر <Device Settings> را انتخاب کنید، تنظیمات به عنوان تنظیمات دستگاه ثبت می شوند. اگر به عنوان کاربری بدون امتیازات سرپرست به سیستم دستگاه وارد شوید، درست مانند زمانی که <Personal Settings> را انتخاب می کنید، اگر تنظیماتی را که می توانند شخصی سازی شوند تغییر دهید، تنظیمات به عنوان تنظیمات شخصی ثبت می شوند بدون اینکه به عنوان تنظیمات دستگاه ثبت شوند.
838E-0UE