מעבר למצב שינה

פונקציית מצב השינה מקטינה את צריכת החשמל באמצעות השבתה זמנית של מספר פעולות פנימיות של המכשיר ניתן להעביר את המכשיר למצב שינה בקלות על-ידי לחיצה על (חסכן האנרגיה) בלוח הבקרה. כאשר המכשיר במצב שינה, מסך המגע נכבה וה-  (חסכן האנרגיה) נדלק. לוח הבקרה
לחץ על  (חסכן האנרגיה) אם המכשיר לא יהיה בשימוש לתקופה ממושכת, כמו למשל, במהלך הלילה
העבר את המכשיר למצב שינה כאמצעי בטיחות.
ייתכן שהמכשיר לא ייכנס למצב שינה כתלות בסטטוס ובתנאי ההפעלה של המכשיר.
מחוון העיבוד/נתונים יהבהב או ידלוק באור ירוק קבוע גם כאשר המכשיר נכנס למצב שינה.
יציאה ממצב שינה
המכשיר ייצא ממצב שינה כאשר מתבצעת אחת מהפעולות הבאות:
בעת הלחיצה על (חסכן האנרגיה) בלוח הבקרה‎‏*1
כאשר מסמכי מקור מונחים במזין
כאשר פותחים את המזין
כאשר טוענים נייר במגש הרב-תכליתי או מוציאים אותו ממנו‎‏*1
כאשר פותחים/סוגרים מכסה במכשיר‎‏*1
*1 דגמים מסוימים של המכשיר אינם תומכים בפונקציה זו.
כאשר ברצונך להגדיר את הטיימר לזמן שינה אוטומטי
ניתן להשתמש בהגדרה <שעת מעבר אוטומטי למצב שינה> כדי להכניס את המכשיר למצב שינה באופן אוטומטי. אם ברצונך לשנות את משך הזמן שחולף עד לכניסת המכשיר למצב שינה אוטומטי, פעל פי ההליך להלן.
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>‏  <שעת מעבר אוטומטי למצב שינה>‏  או  כדי להגדיר את משך הזמן שיחלוף לפני שהמכשיר יעבור למצב שינה באופן אוטומטי  <OK>.
באפשרותך להגדיר את טווח הזמנים שבו המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב שינה לפי היום בשבוע. <טיימר שינה אוטומטי שבועי>
צריכת אנרגיה במצב שינה
ניתן להגדיר את כמות האנרגיה שהמכשיר צורך במצב שינה. יש לפעול על פי התהליך להלן כדי להגדיר את כמות האנרגיה שהמכשיר צורך במצב שינה.
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>‏  הגדר את <מצב שינה, שימוש באנרגיה> לאפשרות <נמוך> או לאפשרות <גבוה>.
838F-05E