התאמה אישית של המסך <בית>

חלק זה מסביר מה ניתן להתאמה אישית ולניהול מתוך הפריטים המוצגים בעת הלחיצה במסך ה<בית>.
כתלות בהגדרה של <אפשר התאמת מסך בית לשימוש נפוץ> ובהרשאות של משתמש הכניסה, ייתכן שיוצג מסך לבחירת <התאם לשימוש אישי> או <התאם לשימוש משותף> כאשר נבחרה האפשרות <העבר לחצנים>,‏ <Edit Buttons>,‏ <הגדרות פריסת מסך בית>, או <Wallpaper Settings>.
<התאם לשימוש אישי>: בחר אפשרות זו כדי להתאים את מסך הבית למשתמש הנוכחי עם הכניסה. הגדרות ברירת המחדל של <התאם לשימוש אישי> מבוססות על ההגדרות של <התאם לשימוש משותף>.
<התאם לשימוש משותף>: בחר אפשרות זו כדי להתאים את מסך הבית עבור משתמשים ללא מסך מותאם אישית, כגון משתמשים ללא כניסה, משתמשים אורחים וכו'. ההגדרות ב-<התאם לשימוש משותף> יחולו עד שהמשתמש המאומת יקבע את התצורה של <התאם לשימוש אישי>.
אם ישונו ההגדרות ב-<התאם לשימוש משותף> השינויים יבואו לידי ביטוי גם ב-<התאם לשימוש אישי> עד שהמשתמש המאומת יקבע את התצורה של <התאם לשימוש אישי>.
ניתן לייבא/לייצא את הגדרות מסך<בית> בין מכשירים שונים התומכים במסך <בית>. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרות מסך<בית> אינן מיובאות למכשירים התומכים במסך <Quick Menu> אך אינם תומכים במסך <בית>.
אפילו אם אחת ההגדרות ב <הגדרות ניהול בית לשימוש אישי> מושבתת בזמן הייצוא, הגדרות אישיות מיוצאות אם התצורות שלהן כבר מוגדרות.

 <העבר לחצנים>

ניתן להזיז לחצני פונקציות ולחצנים אישיים/לחצנים משותפים.

 <Edit Buttons>

ניתן להשתמש רק ב-<Move:> עבור לחצני פונקציות.
ב-<שינוי שם>,‏ <Delete>, ו-<Move> ניתן להשתמש עבור לחצנים אישיים/לחצנים משותפים.

 <הגדרות פריסת מסך בית>

ניתן לבחור את אחד מהפריטים הבאים עבור הגודל והמספר של הלחצנים המוצגים במסך אחד.
<3 לחצנים גדולים בדף>
<6 לחצנים גדולים בדף>
<9 לחצנים בינוניים בדף>
<12 לחצנים בינוניים קטנים בדף>

 <Wallpaper Settings>

ניתן לשנות את תמונת הרקע.

 <הגדרות ניהול בית>

ההגדרות הבאות זמינות. (טקסט אדום ומודגש מציין כי זו הגדרת ברירת המחדל.)
<אפשר התאמת מסך בית לשימוש נפוץ>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר למשתמשים ללא אימות להשתמש בציר זמן>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר לכל משתמש עם כניסה להשתמש בציר הזמן>: <מופעל>/<כבוי>
<חזור לבית לאחר ביצוע המשימה>: <מופעל>/<כבוי>
<הגבלת תצוגת פונקציות>: בחר את הפונקציות או את יישומי AddOn שברצונך להסתיר במסך <בית>.
<הגדרות ניהול בית לשימוש אישי>: ניתן לקבוע את ההגדרות הבאות.
<אפשר רישום/עריכה של לחצנים אישיים>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר שימוש בלחצני העברה בעת התאמה לשימוש אישי>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר שימוש בהגדרות פריסת מסך בית בעת התאמה לשימוש אישי>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר שימוש בהגדרות טפט בעת התאמה לשימוש אישי>: <מופעל>/<כבוי>
כדי להפעיל הגדרה זו יש צורך בהרשאות מנהל.
<אפשר התאמת מסך בית לשימוש נפוץ>
במצב מופעל, משתמשים כלליים ומשתמשים שאינם מחוברים יכולים לרשום לחצנים משותפים ולהתאים את מסך הבית לשימוש נפוץ.
<חזור לבית לאחר ביצוע המשימה>
במצב מופעל, מסך הבית יוצג לאחר ביצוע משימות באמצעות לחצנים משותפים, לחצנים אישיים או ציר זמן.
ההיסטוריה לא תישמר בציר הזמן כאשר משתמש אינו מחובר למערכת והאפשרות <אפשר למשתמשים ללא אימות להשתמש בציר זמן> מוגדרת כ-<כבוי>, או כאשר משתמש מחובר למערכת והאפשרות <אפשר לכל משתמש עם כניסה להשתמש בציר הזמן> מוגדרת כ-<כבוי>.
כאשר האפשרות <אפשר שימוש בהגדרות אישיות> מושבתת, <הגדרות ניהול בית לשימוש אישי> מוצגת באפור ולא ניתן להשתמש בהגדרות אישיות. <אפשר שימוש בהגדרות אישיות>
<אפשר רישום/עריכה של לחצנים אישיים>
השבת על מנת להסתיר לחצנים אישיים.
אם האפשרות <אפשר שימוש בלחצני העברה בעת התאמה לשימוש אישי> מושבתת לאחר הזזת הכפתורים במסך האישי כאשר <אפשר שימוש בלחצני העברה בעת התאמה לשימוש אישי> מופעלת, הלחצנים אינם ניתנים להזזה במסך האישי אבל המיקום שלהם נשמר.
<אפשר שימוש בהגדרות פריסת מסך בית בעת התאמה לשימוש אישי>
השבת על מנת ליישם את ההגדרות של <הגדרות התקן>.
<אפשר שימוש בהגדרות טפט בעת התאמה לשימוש אישי>
השבת על מנת ליישם את ההגדרות של <הגדרות התקן>.

 <הגדרות לחצני קיצורים לפונקציות>

ניתן לרשום לחצני פונקציות כקיצורי דרך. בחר את יעד הרישום ולאחר מכן את הפונקציה שיש לרשום.
כדי להפעיל הגדרה זו יש צורך בהרשאות מנהל.
אם אינך משתמש בקיצורי דרך, בחר <Unassigned> מהרשימה.
838F-051