כיבוי המכשיר

סעיף זה מסביר כיצד לכבות את המכשיר.
בדוק את סטטוס פעולת המכשיר לפני כיבויו
המכשיר מבצע הליך להגנה על הזיכרון בעת כיבוי המכשיר. ניתן לכבות את המכשיר בזמן שתהליך פעיל, אך עלולות להתרחש תקלות מהסוגים הבאים, מה שעלול לגרום איבוד או פגיעה בנתונים.
אל תכבה את המכשיר כאשר אתה משתמש בפונקציית פקס/I-fax. לא ניתן לשלוח או לקבל מסמכי I-fax או פקס כאשר המכשיר כבוי.
אם המכשיר כבוי במהלך סריקה או הדפסה, ייתכן שהנייר ייתקע.
נתק את כבל החשמל
ייתכן שכיבוי מלא של המכשיר יימשך זמן מה. אין לנתק את כבל החשמל עד שמסך המגע והמקשים כבויים.
ניתוק כבל החשמל לפני כיבוי המכשיר עלול לגרום לתקלות.
ניתן לכבות את המכשיר מממשק המשתמש המרוחק. כיבוי/הפעלה מחדש של המכשיר
1
פתח את מכסה מתג ההפעלה/כיבוי ולחץ עליו לכיוון "".
2
סגור את מכסה מתג ההפעלה/כיבוי.
כדי להפעיל מחדש את המכשיר, המתן לפחות 10 שניות לאחר שהמערכת תכבה ולאר מכן הפעל אותה שוב. כאשר מופעלת האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>, המתן 20 שניות לפחות לפני שתפעיל מחדש את המכשיר. <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>
838F-00J