הפעלת המכשיר

סעיף זה מסביר כיצד להפעיל את המכשיר.
1
ודא שתקע החשמל מחובר היטב לשקע החשמל.
2
פתח את מכסה מתג ההפעלה/כיבוי ולחץ עליו לכיוון "".
3
סגור את מכסה מתג ההפעלה/כיבוי.
מסך ההתחלה מופיע בתצוגת לוח המגע.
תוכל לבחור את המסך הראשון המוצג מיד לאחר הפעלת המכשיר. <שימוש במסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>
ייתכן שתגובת מסך המגע והמקשים אינה מיטבית מיד לאחר הפעלת 7המכשיר.
אם המכשיר מחובר למחשב Mac כבוי באמצעות כבל USB, המחשב עשוי להידלק אוטומטית כשהמכשיר נדלק. במקרה זה, נתק את כבל ה-USB מהמכשיר. ייתכן גם שתוכל לפתור את הבעיה באמצעות רכזת USB בין המכשיר למחשב.
838F-00H