בדיקת מספר הדפים לצילום/הדפסה/פקס/סריקה

בתצוגת לוח המגע, ניתן לבדוק את סך הדפים לצילום, שליחה/קבלה של פקס, סריקה, והדפסה.
1
לחץ על מקש [פרטי מונה/התקן].
הפריטים המוצגים במסך <בית>
לוח הבקרה
2
בדיקת סך הדפים המצולמים, הסרוקים והמודפסים.
אם ברצונך לבדוק את סך הדפים שנסרקו ונשלחו, לחץ על <בדיקת מונה שליחות/פקס>.
לחץ על <שירות ניטור>‏  <בדיקת תקשורת> כדי לבדוק את התקשורת עם שרת הניטור מרחוק. בעת השימוש בפונקציה זו, נשלח מידע מהמכשיר אל שרת הניטור מרחוק מעת לעת. יש לאפשר את התקשורת בין המכשיר לשרת ולספק את השירות כדי להשתמש בפונקציה זו.
ניתן להדפיס רשימה שמציגה את מספר הדפים שבהם נעשה שימוש לצורכי צילום, הדפסה, סריקה ושליחה/קבלה של פקס.
ניתן גם לבדוק מידע שבמונה עבור כל הרחבה (AddOn). לחץ על <בדוק מונה AddOn> במסך בשלב 2. לחיצה על <פרטי התקן/אחר>‏ <בדיקת תצורת ההתקן> באותו מסך, מאשפרת בדיקה של האופציות המותקנות במכשיר.
למידע נוסף אודות תנאי הספירה, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
838F-0FX