הפריטים המוצגים במסך <בית>

סעיף זה מתאר את הפריטים המוצגים במסך <בית>.

לחצני פונקציות

לחצנים אלו מאפשרים לפתוח את מסכי הפונקציות הבסיסיות, כגון "Copy" ו-"סריקה ושליחה".
כאשר רושמים הגדרות ויעדים הנמצאים בשימוש תכוף בתור <Personal>/<משותף>, הם יתווספו כלחצנים.
אם תלחץ לחיצה ארוכה על לחצן, ההגדרות הקשורות אליו יופיעו.

לחצן זה מאפשר להגדיר אישית ולנהל את המסך <בית>. ניתן גם להציג את התפריט באמצעות לחיצה ארוכה על הרקע.
התאמה אישית של המסך <בית> מאפשרת לשנות את גודל הרקע והלחצנים. הגדרות הניהול מאפשרות להציג/להסתיר את ציר הזמן וכדומה. התאמה אישית של המסך <בית>
ניתן גם להציג את <Menu>על ידי לחיצה ארוכה על הרקע של המסך <בית>.

<כניסה>/<יציאה>

ניתן להיכנס/לצאת מהמערכת באמצעות לחיצה על לחצן זה. כניסה למכשיר

 (הגדרות/רישום)

ניתן גם להציג את המסך <הגדרות/רישום> באמצעות לחיצה על לחצן זה.

<ציר זמן>

באפשרותך להציג את היסטוריית ההגדרות וההודעות עבור פונקציות מסוימות. לפרטים, ראה מפרטי תצוגת ציר הזמן.

 (ניטור סטטוס)

ניתן לבדוק את סטטוס ההדפסה, סטטוס שליחת/קבלת פקס, היסטוריית השימוש וכדומה. ניתן גם לבדוק את כמות הנייר והטונר שנותרו, את סטטוס השגיאה וכדומה. שימוש בתצוגת מסך המגע

אזור תצוגת הלחצנים

שלושת סוגי הלחצנים הבאים מוצגים משמאל לימין, בהתאם לסטטוס השימוש ולמצב המכשיר. הלחצנים המוצגים משתנים בהתאם לדגם המכשיר שלך ולציוד האופציונלי הקיים.
לחצן להסרת זיכרון USB
: מסך אישור הסרת מדיית זיכרון
לחצן להליך השחזור/החלפה/אספקה
: מסך לפתרון בעיה של נייר שנתקע
: מסך לפתרון בעיה של מהדק שנתקע, או מסך הליך החלפת מחסנית המהדק
: מסך הליך החלפת מחסנית הטונר
: מסך הליך החלפת מיכל פסולת הטונר
: מסך הליך הסרת פסולת מהדקים/פסולת ניקובים/פסולת חיתוך
: מסך הליך החלפת חלקי חילוף
הלחצן <בחירת שפה/מקלדת>
: מסך החלפת שפת תצוגה/מקלדת

אזור תצוגת הסטטוס

סטטוס המכשיר, תהליכים שנמצאים בביצוע, שגיאות וכדומה, מוצגים באמצעות הודעות וסמלים. אמצעי נגד לטיפול בכל הודעה

מקשי ספרות ([0] עד [9],‏ [*],‏ [#])

לחץ כדי להזין ערכים מספריים, *, ו-#. הזנת תווים

 (איפוס)

לחץ כדי לבטל את ההגדרות ושחזר את ההגדרות הקודמות שצוינו.

 (התחל)

לחץ כדי להתחיל בצילום או בסריקה של מסמכים. באפשרותך לכוונן את משך המגע הנדרש כדי להתחיל בתהליך. <עיכוב זיהוי מגע בלחצן הפעלה>

 (שקוף)

לחץ כדי למחוק ערכים או תווים שהוזנו.

/

לחץ כדי להרחיב או להצר את טווח מקשי הספרות המוצגים במסך.
 עד  מוצגים במסכים למעט מסך ה <בית>.
838F-04L