הגדרת ניתוב סטטי

באפשרותך להגדיר ניתוב סטטי כדי לקבוע את נתיב הרשת באופן ידני.
לדוגמה, בעת שליחת נתונים ממכשיר המחובר לרשתות אחרות דרך נתב עם הקו הראשי וגם הקו המשני,ניתן לשלוח את הנתונים דרך השער של הקו המשני במקום השער של הקו הראשי שבו נעשה שימוש בדרך כלל.
*1 שער הקו הראשי
*2 שער הקו המשני
*3 הגדרות ניתוב סטטי
בעת התחברות לרשת אחרת דרך נתב, הזן את כתובת השער תחת <הגדרות כתובות IP> מראש. הגדרת כתובת IPv4‏קביעת כתובת IPv4 של הקו המשני
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏ <רשת>‏  <הגדרות ניתוב סטטי>.
3
לחץ על <מופעל> עבור <הגדרות ניתוב סטטי>.
4
בחר את הקו לרישום פרטי הניתוב הסטטי מתוך הרשימה לחץ על <עריכה>.
5
הזן <כתובת> ו- <אורך קידומת>‏ לחץ על <הבא>.
לחץ על כל אחד מהלחצנים והזן את ההגדרה הדרושה.
6
הזן את כתובת השער לחץ על <אישור>‏ <אישור>.
7
לחץ על  (הגדרות/רישום) <כן>.
סדר הנתיב מוצג תחת <Order> במסך הגדרות הניתוב הסטטי.
באפשרותך לרשום עד 16 התקנים שניתן לחבר.
ההצלחה/הכישלון של הגדרות הניתוב הסטטי מוצגים תחת <רישום ניתוב>. הודעת שגיאה מוצגת גם בתחתית המסך.
כאשר כישלון מוצג תחת <רישום ניתוב>, בחר בהגדרות הניתוב הסטטי שנכשל והגדר שוב את הכתובת ואת כתובת השער.
838F-047