Automatski odabir odgovarajućeg izvora papira za određenu funkciju

Možete omogućiti ili onemogućiti značajku automatskog odabira izvora papira za svaki izvor papira. Ako je ta funkcija postavljena na <Uključeno>, uređaj automatski odabire izvor papira koji se umeće s papirom odgovarajuće veličine za svaki zadatak ispisa. Kada papir u odabranom izvoru papira nestane, ta funkcija omogućuje nastavak ispisa prebacivanjem s jednog izvora papira na drugi u koji je umetnut papir istog formata.
Uvijek navedite <Uključeno> za barem jednu ladicu za papir. Ako odaberete <Isključeno> za sve izvore papira, onda ne možete završiti postupak postavljanja.
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>  <Automatski odabir izvora papira>.
3
Odaberite funkciju.
Funkcijom <Ostalo> možete odrediti postavke za izvor papir koji se upotrebljava za ispisivanje izvješća.
Ako opciju <Optimalna produktivnost> postavite na <Uključeno>, uređaj će se automatski prebaciti s jednog izvora papira na drugi prije nego nestane papira u prvom izvoru papira.
4
Odaberite <Uključeno> za svaki izvor papira za koji želite da se automatski odabire.
Ako ste odabrali <Pisač> u koraku 3
Odredite hoće li se grupom obuhvatiti više izvora papira. Ako je određeno grupiranje izvora papira, odabir izvora papira vrši se automatski unutar grupa prilikom ispisa za koji ste odredili bilo koji izvor papira koji pripada toj grupi. Kako biste naveli grupiranje izvora papira, odaberite <Postavke skupine> postavite <Koristi skupinu> na <Uključeno> odaberite izvor papira odaberite grupu u koju želite staviti svaki izvor papira u  odaberite<Primijeni>.
8103-026