Određivanje veličine i vrste papira u ladici za papir

1
Umetnite papir u ladicu za papir. Osnovni načini umetanja papira
Kada otvorite ladicu za papir, trenutne postavke zaslona prikazuju se na vrhu zaslona.
Ako je opcija <Potvrdi kod ulaganja papira u ladicu> postavljena na <Uključeno>, prikazuje se zaslon s porukom da provjerite postavke papira kad ladicu za papir umetnete u uređaj. <Potvrdi kod ulaganja papira u ladicu>
Da biste kasnije konfigurirali postavke papira, odaberite <Postavke papira> na zaslonu <Početni prikaz>.
2
Provjerite prikazanu veličinu papira.

Ako se prikazana veličina papira razlikuje od one umetnutog papira, papir se možda neće ispravno uvući. Ponovno umetnite papir.
3
Ako se prikazana veličina/vrsta papira razlikuje od one umetnutog papira, odaberite <Postavke papira> i izvor papira u koji je papir umetnut.
4
Odaberite format papira.
O postavci <Slobodni format>
Ako često morate promijeniti papir koji se umeće, postavite na <Slobodni format>; time ćete smanjiti broj koraka potrebnih za promjenu postavke svakog puta. Možete prikazati poruku o pogrešci ako se postavka u upravljačkom programu znatno razlikuje od veličine umetnutog papira. <Form. pap. se razlik. za slob. form.>
Umetanje papira prilagođene veličine
5
Odaberite vrstu papira.
O postavci <Slob.>
Ako često morate promijeniti papir koji se umeće, postavite na <Slob.>; time ćete smanjiti broj koraka potrebnih za promjenu postavke svakog puta. Međutim, imajte na umu da ova postavka omogućuje da uređaj ispisuje čak i ako postoji nepodudarnost između postavke vrste papira u upravljačkom pogonu pisača i vrste papira koji je umetnut u uređaj.
Kada je postavka vrste papira u upravljačkom programu uređaja [Auto], uređaj radi na isti način kao kada je vrsta papira [obični 1].
Da biste provjerili detaljne postavke vrste papira, odaberite <Detalji> odaberite vrstu papira koju treba provjeriti.
8103-022