Postavljanje zvukova

Uređaj proizvodi zvukove u raznim situacijama, primjerice kada se pritišću tipke upravljačke ploče ili u slučaju kvara. Možete odrediti želite li svaki zvuk pojedinačno podesiti.
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Vaše postavke> <Postavke glasnoće>.
3
Odaberite postavku  odaberite <Uključeno> ili <Isključeno>.
Postavke
Opis
<Ton upisa>
Zvuk koji se stvara pri svakom pritisku na tipku na upravljačkoj ploči
<Ton pogrešnog upisa>
Zvuk koji uređaj proizvede kada se izvede nevažeća radnja putem tipke ili kada unesete broj van raspona koji je valjan za postavku
<Ton obnavljanja zaliha>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je količina tonera niska
<Ton upozorenja>
Zvuk koji uređaj proizvede u slučaju kvara, kao što su zaglavljivanje papira ili pogreška u radu
<Ton dovršenog zadatka>
Zvuk koji se stvara kada je dovršena operacija kao što je ispis
<Ton moda mir./ušted.energ.>
Zvuk koji uređaj proizvede kada uđe u stanje mirovanja ili kada se isključi ako ste mogućnost <Postavke brzog pokr. za glav. napaj.> postavili na <Uključeno>. (Uređaj se u određenim situacijama ne pokreće brzo te neće proizvesti zvuk.)
<Ton prijave>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je prijava uspješna
8103-02A