За това ръководство

Това ръководство описва инструмента за проверка, необходим за извършване на проверка на качеството на изходната хартия с помощта на системата за проверка. То също така описва модула за проверка, който се използва за сканиране на изображения на изходната хартия.
Това ръководство предоставя само информация, необходима за горните операции. Прегледайте ръководствата с инструкции на всеки от свързаните продукти за подробности относно начина на работа и функциите на тези продукти.

Читатели, за които е предназначено

Предполага се, че читателите на това ръководство притежават общи познания за боравене и печат с принтера, имат основни познания за Windows и също така познават работните процедури на Windows.
Основната аудитория са хора, които създават инструкции за печат, и хора, които изпълняват задачи за печат.

Символи, използвани в ръководството

В това ръководство са използвани следните икони за обяснения на стъпките за работа и предпазни мерки, които трябва да се спазват по време на работа с устройството.
ВНИМАНИЕ
Указва внимание, свързано с операции, които при неправилно изпълнение може да доведат до нараняване. За да използвате безопасно машината, винаги съблюдавайте тези знаци за внимание.
ВАЖНО
Знак за изисквания и ограничения при работа. Внимателно прочетете тази информация, за да работите правилно с устройството и да избегнете повреда на устройството или имуществото.
ЗАБЕЛЕЖКА
Означава пояснение към операция или допълнителна информация, свързана с процедура. Четенето на тези бележки е препоръчително.

Бутони и икони, използвани в ръководството

Имената на екрани, имената на полета, имената на бутони и др., които се показват на екрана, са описани по следния начин в това ръководство:
Бутони, полета за настройка и опции, показани на екрана: [Next]
Икони, показани на екрана: ([Fit to preview area])

Екрани, използвани в това ръководство

Съдържанието на екрана, процедурите и други, показани и описани в ръководството, може да се различават от показаните в действителност.
Бутонът, който трябва да щракнете за работа, е ограден с . Когато са показани множество бутони, всички те са оградени.
Освен това местата на екрана са обозначени с цифри () на определени страници.

Илюстрации, използвани в ръководството

Моделът на принтера, използван за обясненията в това ръководство, е imagePRESS C10010VP, освен ако не е посочено друго.

Съкращения

В това ръководство имената на продуктите и моделите са съкратени, както следва:
Microsoft Windows operating system: Windows
Microsoft Windows 10 operating system: Windows 10