Авторски права

Copyright CANON INC. 2021
Възпроизвеждането, повторното използване, фотокопирането, регистрирането в система за търсене и преводът на човешки или компютърен език и т.н. на целия или част от този документ под каквато и да било форма или по какъвто и да било начин (включително електронен, механичен, магнитен, оптичен, химически, ръчен или под друга форма/начин) са забранени без предварително писмено разрешение от Canon Inc.