Ändringar till den sekundära överföringsspänningen

Bilder som skrivs ut på en registrerad egen papperstyp kan vara bleka eller ojämna jämfört med bilder som skrivs ut på normalt papper. Om detta uppstår kan du nu skanna det utskrivna diagrammet och ändra den sekundära överföringsspänningen (spänningen som överför toner till pappret).
Justeringar som görs i <Justera sekundär överf.spänning> kan påverka inställningen <Justera bildplacering>. Justera <Justera bildplacering> igen efter behov.

Konfigurera/skriva ut diagrammet

Skriv först ut diagramsidan för att justera den sekundära överföringsspänningen.
1
Tryck på (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Pappersinställningar>  <Inställningar för hantering av papperstyp>.
3
Välj den registrerade egna papperstypen
4
Tryck på <Detaljer/redigera>.
5
Tryck på <Ändra> i <Justera sekundär överf.spänning>.
6
Välj den justeringsmetoden för den sekundära överföringsspänningen.
Tryck på <Använd inte scanner> för att se det utskrivna diagrammet, identifiera det optimala korrigeringen och göra manuella justeringar.
Tryck på <Använd scanner> för att skanna det utskrivna diagrammet och få den optimala korrigeringen identifierad samt göra justeringarna automatiskt.
Om du valde <Använd scanner> är de användbara pappersstorlekarna A3, A4, 11 x 17 tum och LTR.
7
Tryck på <Inställn schemalagd utskrift>.
8
Ange inställningarna för diagrammet som ska skrivas ut och tryck på <Nästa>.
<Utskriftstyp diagram>
Välj <För finjustering> för att göra finjusteringar eller <För grovjustering> om större justeringar krävs.
Om du valde <För finjustering> skrivs ett diagram ut med justeringar i steg om ± 1.
Om du valde <För grovjustering> skrivs ett diagram ut med justeringar i steg baserat på maskinens status.
<Utskriftssida>
Välj den sida på vilken den sekundära överföringsspänningen ska justeras.
Välj <Endast framsida> i någon av följande situationer.
Om <Sida 2 av 2-sidig sida> är satt till <På> för ett anpassat papper.
Om du har lagt papper i universalfacket och valt <Sida 2 av 2-sidig sida> i <Papperstyp>.
Om du valde <2-sidig>, kan du se ”Introduktion (om maskinen)”  ”Tillgängligt papper” i ”Användarhandbok” för de papper som kan användas för diagram.
9
Välj den papperskälla som den egna papperstypen är i laddad i och  tryck på <OK>.
10
Tryck på <Schemalagd utskrift> eller <Skriv ut/skanna diagram>.
Om du valde <Använd scanner> i steg 2 ska du trycka på <Starta utskrift>.
Diagrammet skrivs ut.

Justera Sekundär överföringsspänning

Använd det utskrivna diagrammet för att justera den sekundära överföringsspänningen. Proceduren varierar beroende på justeringsmetoden för den sekundära överföringsspänningen som har valts i steg 2 av ”Konfigurera/skriva ut diagrammet”.

Om du valde <Använd inte scanner>

Identifiera visuellt den optimala korrigeringen i diagrammet och justera den sekundära överföringsspänningen.
1
Kontrollera den optimala korrigeringen från det utskrivna diagrammet.
Med de aktuella inställningarna skrivs diagramnummer ut i magenta.
Kontrollera diagrammet allt eftersom du successivt ökar från negativa värden till positiva värden. När du når en punkt där densiteten i korrigeringen verkar enhetlig (-8 i exemplet) ska du jämföra den med en korrigering med ett värde som är 2 högre (-7 och -6 i exemplet) och välja det värde du anser vara optimal.
Sidan som har en enda asterisk (*) utskriven bredvid diagramnumret är framsidan.
Om det inte finns någon märkbar skillnad mellan de valda siffrorna ska du välja det mellersta av de tre värdena (-7 i exemplet).
2
På skärmen <Justera sekundär överf.spänning> ska du ange det nummer som har bekräftats i diagrammet.
Välj <Framsida> eller <Baksida> och ange numret med <-> eller <+>.
Justera värdet för <Baksida> i någon av följande situationer.
Om <Sida 2 av 2-sidig sida> är satt till <På> för ett anpassat papper.
Om du har lagt papper i universalfacket och valt <Sida 2 av 2-sidig sida> i <Papperstyp>.
3
Tryck på <OK>.

Om du valde <Använd scanner>

Skanna diagrammet på skannern så att den optimala korrigeringen identifieras automatiskt.
1
Placera diagrammet på originalglaset.
Placera diagrammet medan du följer instruktionerna på skärmen.
2
Stäng dokumentmataren och tryck på <Starta scanna>.
Diagrammet skannas.
Om diagrammet skrevs ut på båda sidor av pappret ska du placera den andra sidan av det på originalglaset och trycka på <Starta scanna> igen.
Du kanske inte kan skanna specialpapper såsom färgat papper, OH-film, hålat papper eller etiketter. Välj <Använd inte scanner> och gör justeringen manuellt för att skanna specialpapper.
3
Öppna dokumentmataren och ta bort diagrammet.
4
Tryck på <OK>.
88C7-00C