Augment de la seguretat dels documents

L'equip disposa de funcions de seguretat dissenyades per impedir la filtració i manipulació de documents en paper i electrònics. Designeu un administrador per implementar mesures que minimitzin el risc de còpia no autoritzada, que pot causar filtracions de documents confidencials o la falsificació de documents oficials.
Impressió forçada d'informació de reconeixement
Podeu configurar l'equip perquè imprimeixi sempre en els documents impresos o copiats informació com ara el nom de l'usuari que ha iniciat sessió. Això us permet identificar l'usuari responsable de la impressió de cada document. Impressió d'informació d'usuaris en documents
Filigrana de seguretat obligatòria
Podeu configurar l'equip perquè sempre s'incrusti text invisible com ara "CONFIDENCIAL" o "CONFIDENCIALITAT MÀXIMA" al fons dels documents impresos o copiats. El text incrustat esdevé visible quan els documents es copien, fet que alerta els usuaris de la duplicació no autoritzada o el risc de filtració d'informació. Incrustació de text invisible (Filigrana de seguretat obligatòria)
Signatures digitals
Podeu augmentar la fiabilitat dels documents creats a l'equip afegint signatures digitals als documents llegits. La signatura digital s'afegeix utilitzant una clau i un mecanisme de certificat, que us permet identificar el dispositiu i/o l'usuari que ha creat el document, alhora que es garanteix que les dades no s'hagin modificat. Addició d'una signatura digital a fitxers enviats
9HKS-0JC