Instalační umístění

Výběr a konfigurace instalačního umístění
Podlahová konstrukce
Instalační prostor
Instalační prostředí
Napájení

Výběr a konfigurace instalačního umístění

Instalační umístění
Přímé sluneční světlo
Osvětlení
Doprava na místo

Instalační umístění

Stroj neinstalujte na následujících místech.
Místa, kde se hromadí velké množství prachu.
Místa poblíž těkavých nebo hořlavých látek, jako je alkohol nebo ředidla.
Místa, kde je stroj vystaven rychlým změnám teploty.
Pokud by se chladná místnost, ve které je stroj umístěn, rychle vyhřála, mohlo by uvnitř stroje dojít ke kondenzaci vody. To může mít za následek viditelné zhoršení kvality kopií, neschopnost správného naskenování originálu nebo výstup prázdných kopií.
Místa v blízkosti počítačů nebo jiného přesného elektronického zařízení.
Elektrická interference a otřesy generované strojem během tisku mohou nepříznivě ovlivnit funkci těchto zařízení.
Místa v blízkosti televizorů, rádií nebo podobného elektronického zařízení.
Zařízení může způsobovat rušení příjmu zvukového a obrazového signálu. Zapojte napájecí šňůru do vyčleněné elektrické zásuvky a mezi přístrojem a ostatními elektronickými zařízeními ponechte co nejvíce místa.
Místa blízko ultrazvukových zvlhčovačů nebo rozprašovačů.
Při instalaci stroje na následující místa dávejte pozor na rozložení instalace a provozní prostředí.
Místa v blízkosti zařízení (*), která uvolňují těkavé látky.
Těkavé látky se můžou dostat dovnitř stroje a snížit kvalitu obrazu.
Pokud používáte taková zařízení, před použitím se poraďte s místním autorizovaným zástupcem společnosti Canon nebo servisním zástupcem.
*Příklad: zařízení používající tavná lepidla (vázací stroje nebo laminovačky), aroma difuzéry, kopírovací stroje typu diazo apod.
Instalace několika strojů
Pokud blízko sebe instalujete několik strojů, před instalací se poraďte s místním autorizovaným zástupcem společnosti Canon nebo servisním zástupcem ohledně rozložení instalace, aby se část s přívodem vzduchu jednoho stroje nenacházela v blízkosti výfukové části jiných strojů.
Neodstraňujte stabilizační šrouby.
Po instalaci stroje neodstraňujte stabilizační šrouby.
Pokud byste zatížili přední stranu stroje, když jsou zásuvky, podstavce na papír nebo jiné jednotky vysunuté, mohlo by dojít k překlopení stroje. Aby se tak nestalo, zajistěte, aby stabilizační šrouby byly na svém místě.

Přímé sluneční světlo

Neinstalujte stroj na místech vystavených přímému slunečnímu záření.
Pokud se tomu nemůžete vyhnout, zastiňte stroj závěsy. Ujistěte se, že závěsy nezakrývají větrací otvory či mřížky stroje a nehrozí jejich kontakt s přívodním elektrickým kabelem nebo napájením.

Osvětlení

Pro běžný provoz a údržbu doporučujeme stroj instalovat na místě s osvětlením minimálně 500 lx (75 cm nad podlahou).

Doprava na místo

Informace o velikosti a hmotnosti imagePRESS C270 / C265 a o příslušných volbách naleznete v Velikosti, hmotnosti a požadovaná šířka chodby pro otáčení každého zařízení. Ujistěte se, že na místě pro umístění stroje je dostatek prostoru pro pohyb a podlaha má požadovanou tloušťku.

Podlahová konstrukce

Podlahová konstrukce
Standardní hodnoty podlahové konstrukce
Postup měření u každé standardní hodnoty

Podlahová konstrukce

Podlaha, na které bude tento stroj nainstalován, musí snést zátěž minimálně 400 kg/m2. Pokud podlaha nemá tuto zátěžovou třídu, lze stroj nainstalovat v blízkosti sloupu nebo nosníku. Před instalací stroje se poraďte se stavitelem budovy.
Hmotnost stroje bude zatěžovat podlahu především přes adaptér a kolečka. Aby se hmotnost rozložila, doporučujeme použít podložku.
Použití podložky doporučujeme také při instalaci stroje na koberec a dřevěnou podlahu. Informace o podložkách získáte od prodejce.
Stroj neinstalujte na nestabilní podlahu nebo plošinu.

Standardní hodnoty podlahové konstrukce

Zařízení imagePRESS C270 / C265 a doplňková zařízení instalujte výhradně na podlahu, která vyhovuje následujícímu standardu.
Tvrdost podlahy
Při zatížení 400 kg/m2 může podlaha klesnout maximálně o 4 mm.
Pokud této podmínce nevyhovuje, použijte na příslušných místech podlahové desky.
* Pokud stroj instalujete na podložku, dřevěnou podlahu nebo pryžovou podlahu, použijte podlahové desky.
* Podle toho, o kolik podlaha klesne, vyrovnejte rozdíl výšek spojů podložením odpovídajícím počtem podlahových desek.
Rovinnost podlahy
Rovinnost v náhodně zvolené obdélníkové oblasti 510 mm x 500 mm musí být do 4 mm.
Vertikální interval podlahy
Vertikální interval mezi dvěma náhodně zvolenými body ve vzdálenosti 1 000 mm musí být do 3 mm.
(Tato hodnota nezahrnuje pokles podlahy.)
Spád podlahy
Spád mezi dvěma náhodně vybranými body ve vzdálenosti 1 600 mm musí být do 3 mm.

Postup měření u každé standardní hodnoty

Standardní hodnoty se měří podle následujících postupů.
Jako podlahovou desku použijte železnou desku o velikosti 890 mm x 487,5 mm, hmotnosti 13 kg a tloušťce 4 mm.
Odolnost podlahy vůči zátěži
U stavitele budovy, kde plánujete stroj instalovat, si ověřte specifikaci, jakou zátěž podlaha snese.
Tvrdost podlahy
Připravte si jednu podlahovou desku a položte ji na místo, kde plánujete stroj instalovat. Změřte, o kolik podlaha klesne, když si na desku stoupnou dva dospělí lidé (přibližně 150 kg). Z naměřené hodnoty poměrným výpočtem odhadněte, o kolik podlaha klesne, když na ni nainstalujete stroj.
Postup výpočtu
Každý parametr je vymezen následovně:
t: výška od podlahy k hornímu povrchu podlahové desky
Δt: výška od podlahy k hornímu povrchu podlahové desky při zatížení
Ts (mm/kgf): konstanta odhadnutého poklesu podlahy
Ts (ME): pokles podlahy v místě instalace stroje

Nejdřív vypočítejte konstantu odhadnutého poklesu podlahy.
Ts (mm/kgf) = (t – Δt)/150
Pomocí této konstanty odhadněte pokles podlahy v místě instalace stroje.
Ts (ME) = (272 (kgf)/2) x Ts (mm/kgf)
Příklad
Pokud
t = 4 mm Δt = 3 mm
Konstanta odhadovaného poklesu podlahy se vypočítá následovně.
(4 – 3)/150 = 0,006
V tomto příkladu je odhadovaný pokles podlahy v místě instalace stroje 0,816 mm podle následujícího vzorce.
Ts (ME) = (272 (kgf)/2) x 0,006 = 0,816
Pokud k hlavní jednotce připojíte volitelný POD Deck Lite-C, musí být POD Deck Lite-C nainstalován níž než hlavní jednotka. Kromě toho musí platit, že rozdíl mezi odhadovaným poklesem podlahy v místě instalace hlavní jednotky a poklesem podlahy v místě, kde je nainstalovaný POD Deck Lite-C, musí být maximálně 4 mm. Pokud je POD Deck Lite-C nainstalován výš než tato hodnota oproti hlavní jednotce, snižte rozdíl tak, že podlahové desky podložíte jenom pod hlavní jednotku.
Rovinnost podlahy
Na podlahu, kam plánujete stroj instalovat, položte jednu podlahovou desku a doprostřed položte zjednodušenou vodováhu. Abyste podlahovou desku vyrovnali, vložte pod bod A nebo B desky několik podložek (mincí), jak je znázorněno na obrázku. Z tloušťky a počtu podložek vypočítejte rovinnost podlahy.
Postup výpočtu
Použijte mince se stejnou tloušťkou, jako má podložka.
Každý parametr je vymezen takto:
t (mm): tloušťka podložky (mm)
a: počet podložek vložených pod bod A
b: počet podložek vložených pod bod B
Je-li a > b, rovinnost se vypočítá podle tohoto vzorce.
t x a (mm)
Příklad
Jako podložka se použijí mince o tloušťce 1 mm.
Pokud je podlahová deska rovná, když jsou pod bod A vloženy dvě podložky a pod bod B žádná, je rovinnost podlahy 2 mm.
Vertikální interval podlahy
(Tento postup se používá, když
je na podlaze schod.)
Dvě podlahové desky položte vedle sebe na místo na podlaze, kde plánujete stroj instalovat. Podle postupu měření rovinnosti podlahy umístěte jednu podlahovou dlaždici vodorovně. Potom druhou umístěte stejným způsobem také vodorovně. Změřte rozdíl ve výšce obou podlahových desek.
Na co při měření dávat pozor
Obě podlahové desky umístěte dlouhým okrajem k sobě.
Spád podlahy
(Tento postup se používá při mírném náklonu podlahy.)
Dvě podlahové desky položte vedle sebe na místo na podlaze, kde plánujete stroj instalovat. Podle postupu měření rovinnosti podlahy umístěte jednu podlahovou dlaždici vodorovně. Potom vložte podložky (mince) pod jinou podlahovou desku, aby byla vodorovně ve stejné výšce jako první deska. V tomto případě vložte podložky pod libovolně vybraný bod na okraji podlahové desky. Změřte spád podlahy pomocí tloušťky podložek, které jsou umístěny nejdál od referenčního bodu (bod určený jako měřítko výšky).
(Podívejte se na následující obrázek.)
Na co při měření dávat pozor
Obě podlahové desky umístěte dlouhým okrajem k sobě.
Postup výpočtu
Použijte mince se stejnou tloušťkou jako podložka. Každý parametr je vymezen následovně.
t (mm): tloušťka podložky
a: počet podložek
Rovinnost podlahy se vypočítá podle následujícího vzorce.
S = t x a (mm)
Příklad
Jako podložka se použijí mince o tloušťce 1 mm. Pokud jsou pod místem, které je nejdál od referenčního bodu, vložené tři podložky, spád podlahy je 3 mm (= 1 mm x 3).

Instalační prostor

Potřebný instalační prostor
Velikosti, hmotnosti a požadovaná šířka chodby pro otáčení každého zařízení

Potřebný instalační prostor

Ponechte na všech stranách zařízení dostatečný prostor pro zajištění možnosti neomezené manipulace.
Pro propojení jednotlivých zařízení je navíc potřeba 5 mm mezi nimi.

Standardní (minimální) konfigurace

Když je ke stroji připojena jednotka Copy Tray-R:

Potřebný prostor vzadu

Stroj instalujte nejméně 100 mm od povrchu zdi, aby nepřekážela při operacích v zadní části stroje.
Podle konfigurace doplňků stroje zajistěte následující volný prostor.
Když je ke stroji připojen Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B: 200 mm nebo více
Když je připojen některý doplněk pro výstup nebo podávání uvedený v části „Plná (maximální) konfigurace“: 800 mm nebo více

Potřebný prostor vpředu, nalevo a napravo

Stroj musí být umístěný nejméně 500 mm od povrchu zdi, aby byl dostatek prostoru pro servisní operace.
Podle konfigurace doplňků stroje zajistěte následující volný prostor.
Když je připojen některý doplněk pro výstup nebo podávání uvedený v části „Plná (maximální) konfigurace“: 1 000 mm nebo více

Plná (maximální) konfigurace s volitelnými doplňky

Pro následující konfigurace zařízení
POD Deck Lite-C
Document Insertion Unit-R
Multi Function Professional Puncher-C
Paper Folding Unit-K
Booklet Finisher-AG
Booklet Trimmer-G

Potřebný prostor vzadu

Stroj instalujte nejméně 800 mm od povrchu zdi, aby nepřekážela při operacích v zadní části stroje.
Podle konfigurace doplňků stroje zajistěte následující volný prostor.
Když není připojen žádný doplněk pro výstup nebo podávání uvedený v části „Plná (maximální) konfigurace“: 500 mm nebo více

Potřebný prostor vpředu, nalevo a napravo

Stroj musí být umístěný nejméně 1 000 mm od povrchu zdi, aby byl dostatek prostoru pro servisní operace.
Podle konfigurace doplňků stroje zajistěte následující volný prostor.
Když není připojen žádný doplněk pro výstup nebo podávání uvedený v části „Plná (maximální) konfigurace“: 500 mm nebo více

Velikosti, hmotnosti a požadovaná šířka chodby pro otáčení každého zařízení

Název produktu
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Šířka chodby nutná pro otáčení*1
imagePRESS C270 / C265
689 mm x 937 mm x 1 185 mm
Přibližně 255 kg
(bez tonerové kazety)
1 663 mm
POD Deck Lite-C
656 mm x 686 mm x 570 mm
Přibližně 68 kg
1 449 mm
Paper Deck Unit-E
363 mm x 630 mm x 572 mm
Přibližně 34 kg
1 227 mm
Staple Finisher-AG
800 mm* x 792 mm x 1 239 mm**
*Když je vysunutá pomocná přihrádka: 890 mm
*Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 1 136 mm
*Pokud je zahrnuto Finisher Long Sheet Catch Tray-B: 1 490 mm
**Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 1 317 mm
**Pokud je zahrnuto Finisher Long Sheet Catch Tray-B: 1 317 mm
Přibližně 130 kg
1 626 mm
Booklet Finisher-AG
800 mm* x 792 mm x 1 239 mm**
*Když je vysunutá pomocná přihrádka: 1 060 mm
*Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 1 136 mm
*Pokud je zahrnuto Finisher Long Sheet Catch Tray-B: 1 490 mm
**Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 1 317 mm
**Pokud je zahrnuto Finisher Long Sheet Catch Tray-B: 1 317 mm
Přibližně 180 kg
1 626 mm
Document Insertion Unit-R
746 mm x 793 mm x 1 407 mm
Přibližně 61 kg
1 589 mm
Paper Folding Unit-K
336 mm x 793 mm x 1 190 mm
Přibližně 71 kg
1 361 mm
Booklet Trimmer-G
1 835 mm x 794 mm x 1 044 mm
(součástí není dopravník, součástí je výstupní přihrádka)
2 094 mm x 794 mm x 1 044 mm
(součástí je dopravník a výstupní přihrádka)
Přibližně 152 kg
2 499 mm
Multi Function Professional Puncher-C
445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Přibližně 102 kg
1 411 mm
Staple Finisher-AC
527 mm* x 623 mm x 1 099 mm
*Když je vysunutá pomocná přihrádka a otočná přihrádka: 656 mm
*Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 774 mm
Přibližně 36 kg
1 316 mm
Booklet Finisher-AC
527 mm* x 623 mm x 1 099 mm
*Když je vysunutá pomocná přihrádka a otočná přihrádka: 656 mm
*Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 774 mm
Přibližně 60 kg
1 316 mm
Document Insertion / Folding Unit-K
662 mm x 679 mm x 1 242 mm
Přibližně 76 kg
1 448 mm
Copy Tray-R
244 mm* x 382 mm x 175 mm**
*Když je vysunutá pomocná přihrádka: 420 mm
*Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 711 mm
**Pokud je zahrnuto Long Sheet Tray-B: 402 mm
Přibližně 1,1 kg
(nezahrnuje Long Sheet Tray-B)
-
Copy Card Reader
88 mm x 96 mm x 40 mm
(bez montážní sady a kabelu)
Přibližně 200 g
(s montážní sadou a kabelem)
-
*1 Minimální požadovaná šířka odpovídá úhlopříčné délce stroje (zařízení) + asi 500 mm.

Instalační prostředí

Teplota a vlhkost
Změna teploty
Větrání
Omezení nadmořské výšky

Teplota a vlhkost

Stroj neinstalujte na místech s vysokou nebo nízkou teplotou a vlhkostí, například u vodovodního kohoutku, ohřívače vody, zvlhčovače, klimatizace, ohřívače nebo vařiče.
Přípustný rozsah vlhkosti během provozu je 15 až 60 % (při pokojové teplotě 20 až 27 °C).
Existuje riziko, že se zhorší podávání papíru a kvalita obrazu, když se stroj bude používat na místě, které neodpovídá těmto specifikacím.
Přípustný rozsah vlhkosti pro skladování papíru je 15 až 60 % (při pokojové teplotě 20 až 27 °C). Skladování papíru na místě, které nesplňuje tyto podmínky, může ovlivnit podávání papíru a kvalitu reprodukce.

Změna teploty

Používání klimatizace v zimě nebo náhlé změny teploty můžou mít negativní vliv na umístění obrazu, protože se papír může ohnout nebo smrštit, a narušit fungování stroje kvůli kondenzaci. Abyste předešli těmto problémům, kontrolujte změny teploty, aby nepřesáhly 10 ˚C/hod.

Větrání

V místě instalace stroje zajistěte výměnu vzduchu alespoň dvakrát za hodinu a prostor minimálně 30 m3.
Tento stroj vytváří malé množství ozónu, a to i během normálního provozu. Přestože může být míra citlivosti na ozón apod. různá, toto množství není škodlivé. Přítomnost ozónu apod. může být patrnější při delším používání stroje, především v nedostatečně větraných místnostech. Doporučujeme, abyste místnost, ve které stroj používáte, v zájmu zachování příjemného pracovního prostředí dostatečně větrali. Stroj také neinstalujte na místech, kde by docházelo k vyfukování odpadních plynů přímo na osobu.

Omezení nadmořské výšky

Nainstalujte stroj ve výšce 4 000 m nebo níže.
*Atmosférický tlak v 4 000 m: 607,8 hPa (referenční hodnota)

Napájení

Podmínky pro napájení
Maximální spotřeba energie

Podmínky pro napájení

Používejte tyto součásti se specifikacemi napájení uvedenými níže.
Napájení pro součásti neuvedené v tabulce zajišťuje imagePRESS C270 / C265 nebo jiné součásti.
Název produktu
Napájení
Specifikace napájecího kabelu /
zástrčky
Délka
napájecího kabelu
imagePRESS C270
220–240 V, 50/60 Hz, 11 A
CEE 7/7
2 000 mm
imagePRESS C265
220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
CEE 7/7
2 000 mm
POD Deck Lite-C
220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
CEE 7/7
2 000 mm
Paper Deck Unit-E
Z hlavní jednotky
-
-
Staple Finisher-AG
220–240 V, 50/60 Hz, 8 A
CEE 7/7
2 000 mm
Booklet Finisher-AG
220–240 V, 50/60 Hz, 8 A
CEE 7/7
2 000 mm
Document Insertion Unit-R
100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
CEE 7/7
2 000 mm
Paper Folding Unit-K
Z finišeru
-
-
Booklet Trimmer-G
Z finišeru
-
-
Puncher Unit-BT
Z finišeru
-
-
Puncher Unit-BU
Z finišeru
-
-
Multi Function Professional Puncher-C
230 V, 50 Hz, 2,0 A
CEE 7/7
2 400 mm
Staple Finisher-AC
Z hlavní jednotky
-
-
Booklet Finisher-AC
Z hlavní jednotky
-
-
Document Insertion / Folding Unit-K
100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
CEE 7/7
2 000 mm
2/4 Hole Puncher Unit-A
Z finišeru
-
-
4 Hole Puncher Unit-A
Z finišeru
-
-

Maximální spotřeba energie

Maximální spotřeba energie zařízení imagePRESS C270 / C265 a dalších součástí je uvedena níže.
Název produktu
Maximální spotřeba energie
imagePRESS C270
2 500 W nebo méně *1
imagePRESS C265
2 000 W nebo méně *1
POD Deck Lite-C
480 W nebo méně
Paper Deck Unit-E
Zapojení do hlavní jednotky
Staple Finisher-AG
500 W nebo méně
Booklet Finisher-AG
500 W nebo méně
Document Insertion Unit-R
120 W nebo méně
Paper Folding Unit-K
Zapojení do finišeru
Booklet Trimmer-G
300 W nebo méně
Puncher Unit-BT
Zapojení do finišeru
Puncher Unit-BU
Zapojení do finišeru
Multi Function Professional Puncher-C
550 W
Staple Finisher-AC
Zapojení do hlavní jednotky
Booklet Finisher-AC
Zapojení do hlavní jednotky
Document Insertion / Folding Unit-K
120 W nebo méně
2/4 Hole Puncher Unit-A
Zapojení do finišeru
4 Hole Puncher Unit-A
Zapojení do finišeru
*1 Se všemi volitelnými zařízeními napájenými z hlavní jednotky
9HKU-008