Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU/Booklet Trimmer-G

Chcete-li používat níže uvedené funkce, nainstalujte „Staple Finisher-AG“ nebo „Booklet Finisher-AG“.
Třídit
Výtisky jsou tříděny do sad uspořádaných v pořadí stran dokumentu.

Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets.

Offset
Each printout group is shifted in alternating layers.

Staple + Collate
The printouts are collated into sets arranged in page order and stapled (Corner/Double). Výtisky můžete skládat a sešívat s pomocí „Booklet Finisher-AG“
. 
Staple + Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets and stapled (Corner/Double).

Saddle Fold (Booklet Finisher-AG only)
The printouts are folded into half its size.
TIPY
Jestliže nainstalujete „Puncher Unit-BT“ nebo „Puncher Unit-BU“ do „Staple Finisher-AG“ nebo „Booklet Finisher-AG“, na výtiscích můžete děrovat otvory.
Jestliže nainstalujete „Booklet Trimmer-G“ do „Booklet Finisher-AG“, můžete zarovnat okraje svázaných výtisků ořezáním. Další informace získáte v uživatelské příručce k „Booklet Trimmer-G“.
Jestliže do jednotky „Booklet Finisher-AG“ nainstalujete „Multi Function Professional Puncher-C“, můžete vytvářet různé typy otvorů. Další informace o „Multi Function Professional Puncher-C“ viz v návodu k „Multi Function Professional Puncher-C“.

Pohled zvnějšku

Booklet Finisher-AG
Staple Finisher-AG

Výstupní přihrádka A

Do této přihrádky vystupují výtisky. Konfigurací <Nastavení výstupní přihrádky> můžete zadat funkce, pro které se má přihrádka používat. <Output Tray Settings>

Horní kryt

Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit zachycený papír.

Přední kryt

Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit zachycený papír, svorky zachycené v sešívací jednotce a jednotce sedlové sešívačky nebo vyměnit zásobník se svorkami. Je-li nainstalována „Puncher Unit-BT“ nebo „Puncher Unit-BU“, otevřete tento kryt za účelem likvidace odpadu z děrovačky.

Přihrádka na brožury (pouze Booklet Finisher-AG)

Do této přihrádky se ukládají výtisky, které byly sedlově sešity.

Pomocná přihrádka na brožury (pouze Booklet Finisher-AG)

Můžete provést nastavení, aby byly výtisky podávány na přihrádku na brožury.

Výstupní přihrádka B

Do této přihrádky vystupují výtisky. Konfigurací <Nastavení výstupní přihrádky> můžete zadat funkce, pro které se má přihrádka používat. <Output Tray Settings>

Přední kryt (vyrovnávací jednotka)

Tento kryt otevřete při odstraňování zachyceného papíru.
Výstupní přihrádka A a B provádí vyrovnávání vystupujícího papíru pomocí dvou vyrovnávacích vodítek. Tato vodítka lze nastavit na požadovanou polohu. Další informace naleznete v části <Nastavit akci> <Nastavení zarovnání přihrádky A finišeru>/<Nastavení zarovnání přihrádky B finišeru>.
Když je jednotka Long Sheet Tray-B připojena k víceúčelové přihrádce, připojte výsuvnou přihrádku pro výstup papíru k výstupní přihrádce A.

Pohled dovnitř

Booklet Finisher-AG
Staple Finisher-AG

Zásobník odpadu z děrovačky (Puncher Unit-BT, Puncher Unit-BU)

Vytáhněte tento zásobník, chcete-li vyhodit odpad z děrovačky. Likvidace odpadu děrovačky (Staple Finisher-AG / Booklet Finisher-AG)

Jednotka sedlové sešívačky (pouze Booklet Finisher-AG)

Vytáhněte jednotku, chcete-li odstranit zachycený papír nebo svorky zachycené v jednotce sedlové sešívačky nebo vyměnit zásobník se svorkami.

Odpadní zásobník na svorky

Vytáhněte tento zásobník, chcete-li vyhodit odpadní svorky. Likvidace odpadních svorek (Staple Finisher-AG / Booklet Finisher-AG)
Výběr pozice sešití
Děrování
Informace o velikostech papíru, které lze použít pro sešití, sedlové sešití, děrování a skládání ve hřbetu viz v části Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG.
Chcete-li vyměnit zásobník svorek sešívací jednotky nebo jednotky sedlové sešívačky, viz Ukládání svorek (volitelné).
Postup, jak odstranit zachycený papír nebo zachycené svorky, viz Odstraňování zachyceného papíru a Odstraňování zachycených svorek (volitelné).
Maximálního počtů listů ke svázání nemusí být dosaženo, v závislosti na typu papíru. V tomto případě změňte typ papíru nebo snižte počet listů ke svázání.
Třídit a skupina
Vyberete-li <Přesah> v kombinaci s funkcí třídění výtisků a třídění výtisků do skupin, jednotlivé sady výtisků budou na výstupu posunuty.
Výstupní přihrádky se s přibývajícími sadami výtisků posouvají dolů. Když se přihrádka naplní, další výtisky jsou automaticky dopravovány do další volné přihrádky. Pokud jsou všechny přihrádky plné, tisk se zastaví. Odeberte veškerý papír z přihrádek a tisk se obnoví.
Sešívačky
Když používáte režim Sešít, neodebírejte sadu papíru z výstupní přihrádky během zpracování úlohy. Odeberte sadu papíru po jejím dokončení.
Zobrazí-li se hlášení <Vložte svorky do jednotky sešívačky.>, jsou vypotřebovány téměř všechny svorky. Chcete-li pokračovat, vyměňte zásobník se svorkami.
Když přihrádka dosáhne nejnižší pozice, tisk se dočasně zastaví. Odeberte veškerý papír z přihrádky a tisk se obnoví.
Sedlové sešití
Přesnost skladů může mít jistou odchylku v závislosti na typu papíru a počtu listů.
9HKU-036