Administrationsindstillinger for papirtype

Du kan registrere og redigere detaljerede oplysninger om ofte anvendte papirtyper som <Brugerdefineret type>.
Hvis du vil registrere en ny papirtype, skal du først duplikere den papirtype, der ligner den nye, for at kunne kopiere alle de interne driftsparametre. Denne fremgangsmåde kopierer nemt relevante indstillinger til den nye papirtype til det registrerede, brugerdefinerede papir.
Du kan også forbedre printkvalitet og nedsætte fremføringsproblemer ved, afhængigt af egenskaberne, at redigere det brugerdefinerede papir.
Det er nødvendigt at logge på som administrator for at registrere brugertilpassede papirtyper eller ændre indstillingerne for brugertilpassede papirtyper. Logge på maskinen
Når du registrerer den brugerdefinerede papirtype, kan du ikke angive papirkilden. For flere informationer om at registrere papirkilden, se Angivelse af papirformat og -type i papirmagasinet/-skuffen.
Du kan importere/eksportere oplysningerne om den registrerede brugerdefinerede papirtype og dele dem med en anden Canon-maskine. Individuel import/eksport af indstillingerne

Registrering af ofte anvendte papirtyper

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) .
2
Tryk på <Præferencer> <Papirindstillinger>  <Adm.indstillinger for papirtype>.
3
Angiv indstillingerne.

Dropdown-listen Papirtype
Gør det muligt at vælge det papir, der skal vises.
<Sortér liste efter>
Gør det muligt ændre listens visningsrækkefølge.
<Detaljer/Redigér>
Viser detaljer om den valgte papirtype på skærmbilledet <Detaljer/Redigér>. Hvis du vælger en brugerdefineret papirtype, kan du redigere den.
<Kopiér>
Duplikerer den valgte papirtype som en brugerdefineret papirtype.
<Slet>
Sletter den valgte brugerdefinerede papirtype.
<Skift>
Vises på skærmbilledet <Detaljer/Redigér> for den brugerdefinerede papirtype og gør det muligt ændre indstillingerne for det valgte element.
Du kan kun redigere/slette brugerdefinerede papirtyper.
4
Tryk på <OK> .

Elementer, der kan angives

Følgende elementer kan angives.

Navn

Du kan ændre navnet på den brugerdefinerede papirtype.
Når du gemmer indstillingerne for den brugerdefinerede papirtype, skal du huske at ændre dens navn. Du kan ikke ændre indstillingerne for standardpapirtyperne registreret i maskinen.

Basisvægt

Du kan ændre basisvægten for den brugerdefinerede papirtype.
Hvis du indtaster en værdi, der er anderledes end den aktuelle papirvægt af det indstillede papir, kan der opstå papirstop, og billedets kvalitet kan blive påvirket negativt.

Finish

Du kan ændre indstillingen for efterbehandling for den brugerdefinerede type, du har registreret.
Når du vælger en finishing-type forskellig fra det ilagte papirs, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billeder kan blive påvirket negativt.

Type

Du kan ændre indstillingen for typen af den brugerdefinerede type, du har registreret.
Når du vælger en papirtype forskellig fra det ilagte papirs, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billeder kan blive påvirket negativt.

Farve

Du kan ændre farven for den brugerdefinerede papirtype.
Når du vælger en farve forskellig fra det ilagte papirs, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billeder kan blive påvirket negativt.

Brug som standardpapir

Du kan indstille denne tilstand til <Til> for at bruge fortrykt papir (papir, hvor logget allerede er trykt på det), f.eks. papir med brevhoved.
Den brugerdefinerede papirtype med <Til> indstillet til <Brug som standardpapir> vælges ikke automatisk i følgende tilfælde.
Når papirtypen til printning er indstillet til <Auto>
Hvis <Automatisk papirskuffevalg Til/Fra> er indstillet til <Til>, og <Overvej papirtype> er indstillet til <Fra> under kopiering
Metoder til ilægning af papir, hvis <Brug som standardpapir> er indstillet til <Til>:
Papirskuffe i hovedenhed: den side, hvor et logo vender nedad
Anden papirkilde end papirskuffen i hovedenheden: den side, hvor et logo vender nedad

2. side af 2-sidet side

Du kan indstille, om der tidligere er printet på bagsiden af den brugerdefinerede papirtype eller ej. Hvis der ikke i forvejen er printet på bagsiden af papiret, skal du vælge <Fra>.

Justér billedplacering

Du kan justere placeringen af det printede billede, der er justeret forkert eller forvrænget, ved at kontrollere testsider og angive indstillingsværdier. Justering af billedplaceringen

Justér krybningskorr.

Hvis du vil ændre krybningskorrektionen (formering) for hver side i et hæfte, skal du justere krybningskorrektionsbredden for den registrerede brugerdefinerede papirtype.
For informationer om krybning (formering) kan du se Udførelse af hæfter (Hæftekopiering).
Den værdi, du angiver her, bliver standardkorrektionsbredden, når den valgte papirtype benyttes til ryghæftning med automatisk "Justér krybningskorrektion (Fortrængning)".

Niveau f. krølningskorr.

Du kan justere niveauet for krølningskorrektion for brugerdefinerede papirtyper.
Denne status kan påvirke papirets fremføring. Det anbefales, at du forøger værdien i små trin, da større ændringer kan forårsage papirstop.
Afhængigt af papirtypens egenskaber, som f.eks. kraftigt papir, kan du måske ikke korrigere papirkrølningen korrekt, selvom du justerer niveauet for krølningskorrektion.
For at bestemme papirets krølningsretning skal du anbringe papiret i den retning, som det leveres i udbakken.
Justér krølningskorrektionsniveauet i modsat retning af det printede papir.
Krølningsretning på printet papir
Justeringsretning
Når papiret krøller opad
Juster nedad (tryk på <->)
Når papiret krøller nedad
Juster opad (tryk på <+>)

Juster niveauet for blæseren til papiradskillelse

Du kan ændre niveauet for blæseren til papiradskillelse for registreret tilpasset papir. Denne indstilling gælder for det papir, der er lagt i POD Deck Lite-C.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
<-5> til <-1>: Vælg, hvornår fugtigheden på det område, der rammes af luft fra blæseren, bliver for lav på grund af f.eks. vejrforhold og papirets egenskaber, og dette medfører, at billeder med kraftig tæthed ikke udskrives jævnt eller endda krølles mere på printet papir.
<0>: Den almindelige indstilling.
<1> til <5>: Vælg, hvornår der ofte forekommer papirstop, eller hvornår maskinen bruges i omgivelser med høj temperatur og luftfugtighed.

Justér blæser for papirtransport

Hvis der opstår papirstop, eller outputpapiret er krøllet, og det er bølget, kan du måske løse problemet ved at forøge blæserniveauet for papirtransport inden fiksering.
Juster blæseren, når papiret, hvis længde af den parallelle kant i forhold til fremføringsretningen er kortere end 200 mm, er fastklemt i papirtransporten, før fikseringen gentages.
Indstil til +1, når der anvendes almindeligt eller tyndt papir.
Indstil til -1, ved høj temperatur/fugtighed, og du anvender kraftigt papir.

Justér papirkrølning

Papirkrølningen er en afbøjning, der forekommer i papir ved justering af billedplaceringen. Hvis det printede billede er skråtstillet, outputpapiret er bøjet, eller papirets forreste/nederste kant er krøllet, kan du muligvis korrigere dette ved at justere indstillingsværdien for papirkrølning.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Forbedr billedskævheden ved at forøge indstillingsværdien.
Forbedr papirkrølning, sløjfedannelsesmærker eller krølning på den forreste/bageste del af papiret ved at reducere indstillingsværdien.

Justér hast. for papiromgruppering

Hvis hastigheden for papiromgruppering ikke er korrekt, kan det printede billede blive ujævnt, eller farven ved papirets nederste kant kan blive ændret. Du kan justere hastigheden for papiromgruppering, alt efter hvilket billedproblem du har.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Tryk på <->, hvis billedet er ujævnt.
Tryk på <->, hvis farven ændres på papirets nederste kant. Tryk på <+>, hvis problemet ikke udbedres.

Justér glans

Med denne status kan du justere glansen på den brugerdefinerede papirtype. Du kan ændre blankheden for et printet billede, når du anvender almindeligt eller coated papir, ved at justere fikseringsenhedens temperatur. Tryk på <+> for at forøge glansen, og tryk på <-> for at formindske glansen.
Hvis værdien for denne status forhøjes, kan der, afhængigt af papiret, opstå papirstop. Hvis denne værdi formindskes, kan billedkvaliteten blive påvirket negativt, eller toneren kommes ikke korrekt på billedet.
Husk altid at lave små ændringer af værdien, da store ændringer kan medføre visse problemer.
Justering af denne status kan påvirke statussen for papirkrølning. Genjustér om nødvendigt <Niveau f. krølningskorr.>-indstillingen.

Justér marginer Forrest/Bund

Du kan justere margenerne for den forreste kant og i bunden.
Hvis margenerne i den forreste kant og i bunden er små, er det, afhængigt af papirtypen, svært at fjerne papiret fra overfladen af rullerne i fikseringsenheden. Af denne årsag kan billedkvaliteten blive påvirket negativt, outputpapiret kan blive foldet eller bøjet i hjørnet, eller der kan opstå problemer med papirfremføringen.
I dette tilfælde kan du forbedre betingelserne ved at udvide margenen.

Justér temp. for at forhindre folder

Du kan ændre niveauet for krølningskorrektion i de registrerede brugerindstillinger, hvis der forekommer krølning, eller papiret ser tyndt og slidt ud. Ændring af niveauet for krølningskorrektion

Justér primær overførselsspænding

Denne indstilling må som regel ikke ændres, da det kan medføre farveforskelle.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Hvis der er variation i tætheden af sorte områder på billedet, kan en forøgelse af den primære overførselsspænding for sort afhjælpe problemet.
Undgå at ændre den primære overførselsspænding for gul, magenta og cyan, hvis det er muligt, da det kan medføre farveforskelle.

Justér sek. overførselsspænding

Du kan justere den sekundære overførselsspænding (den spænding, som overfører toneren til papiret), hvis du oplever slørede billeder. Justering af den sekundære overførselsspænding

Justér for. kant sek. overf.spænd.

Hvis billedet på den forreste kant er utydeligt eller ujævnt i forhold til udskrivning på almindeligt papir, kan du ændre den forreste kants sekundære overførselsspænding (spændingen, når tonerbilledet overføres til papiret) for det registrerede tilpassede papir.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Hvis hele billedet er blevet mere svagt eller ujævnt i stedet for kun den øverste kant, skal du ændre <Justér sek. overførselsspænding>.
Hvis du justerer <Justér sek. overførselsspænding>, kan det påvirke indstillingerne for <Korrigér tonerbrug i bunden> og <Justér billedplacering>. Genjustér indstillingerne om nødvendigt.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
<Justeringsniveau>: En forøgelse af dette i den positive retning forøger effekten af billedproblemer med den forreste kant. Hvis værdien forøges for meget, kan det medføre manglende toner i områder med kraftig tæthed.
<Korrektionsstørrelse>: En forøgelse af dette i den positive retning øger den afstand, hvor der udføres kontrol fra papirets forreste kant. Afstanden forøges trinvist med +0,1 mm.

Korrigér tonerbrug i bunden

Når krøllet papir eller papir, der let bliver krøllet, bruges til tosidet kopiering/udskrivning, anvendes der muligvis ikke nok toner, eller også bliver farverne svage på papirets nederste kant (fra fremføringsretningen). For billeder med lav tæthed kan farven blive mere mat eller tæt. Hvis dette er tilfældet, kan du ændre indstillinger <Korrigér tonerbrug i bunden> for den tilpassede papirtype.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Hvis hele billedet er blevet mere svagt eller ujævnt i stedet for kun den øverste kant, skal du ændre <Justér sek. overførselsspænding>.
Hvis du justerer <Adjust Lead Edge Secondary Transfer Voltage>, kan det påvirke indstillingerne for <Korrigér tonerbrug i bunden> og <Justér billedplacering>. Genjustér indstillingerne om nødvendigt.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
<Justeringsniveau>: En forøgelse af dette i den positive retning forøger effekten for billedproblemer med den nederste kant. Hvis værdien forøges for meget, kan det medføre manglende toner i områder med kraftig tæthed.
<Korrektionsstørrelse>: En forøgelse af dette i den positive retning ændrer afstanden, hvor der udføres kontrol, fra papirets nederste kant i den øverste kants retning, når man kigger fra papirets nederste kant. Afstanden forøges trinvist med 0,1 mm.
Hvis en justering ikke afhjælper problemet, kan du justere <Justér sek. overførselsspænding> eller <Justér for. kant sek. overf.spænd.>. I dette tilfælde kan en reduktion af den sekundære overførselsspænding fra den aktuelle værdi virke, men justeringen skal udføres gradvist, da den kan påvirke billedet.

Reduktion af tonermængde

Du kan justere den samlede mængde toner for hver papirtype.
Hvis du indstiller denne tilstand til <Til>, kan du reducere det samlede tonerforbrug, samtidig med at du bevarer de CMYK-værdier, der er angivet indstillingerne for farvebalance. Som et resultat kan du forhindre, at billedkvaliteten påvirkes negativt og reducere hyppigheden af papirstop og problemer med papirfremføringen.
Hvis det samlede tonerforbrug reduceres, ændres tætheden, farven og blankheden muligvis, det afhænger af papirtypen.

Prægningsdybde

Du kan vælge <Dybt>, når der printes på teksturpapir, som er meget ujævnt.
Hvis du angiver <Dybt>, kan det få printningshastigheden til at blive langsommere end normalt.

Justér placering af Rygfoldning

Hvis rygfoldningens position afviger fra midten af papiret, kan du ændre rygfoldningens position for den registrerede tilpassede papirtype.
Denne status kan indstilles, når Booklet Finisher-AG/Booklet Finisher-AC er monteret. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
Hvis foldens position skal rykkes til venstre, kan du forøge den indstillede værdi.
Hvis foldens position skal rykkes til højre, kan du forøge den indstillede værdi.

Justér placering af ryghæftningsfoldning

Hvis papiret ryghæftes i midten, og foldepositionen afviger fra midten af papiret, kan du ændre foldepositionen for den registrerede tilpassede papirtype.
Denne status kan indstilles, når Booklet Finisher-AG/Booklet Finisher-AC er monteret. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Hvis både ryghæftningspositionen og foldepositionen afviger fra midten af papiret, skal du først justere foldepositionen, så den passer med ryghæftningspositionen i <Justér placering af ryghæftningsfoldning>, og derefter justere ryghæftningspositionen og foldepositionen i <Skift fold-/hæfteplacering>. <Justér placering af ryghæftningsfoldning> justerer kun foldepositionen, og <Skift fold-/hæfteplacering> justerer både ryghæftningspositionen og foldepositionen. Få oplysninger om justering af papirfoldepositionen i Skift fold-/hæfteplacering.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
Hvis foldepositionen skal rykkes til højre (når du vender mod papiret), skal indstillingsværdien forøges.
Hvis foldepositionen skal rykkes til højre (når du vender mod papiret), skal indstillingsværdien reduceres.

Skift fold-/hæfteplacering

Hvis foldepositionen afviger fra midten af papiret, kan du ændre rygfoldningens position for den registrerede tilpassede papirtype.
Denne status kan indstilles, når Booklet Finisher-AG/Booklet Finisher-AC er monteret. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Hvis både ryghæftningspositionen og foldepositionen afviger fra midten af papiret, skal du først justere foldepositionen, så den passer med ryghæftningspositionen i <Justér placering af ryghæftningsfoldning>, og derefter justere ryghæftningspositionen og foldepositionen i <Skift fold-/hæfteplacering>. <Justér placering af ryghæftningsfoldning> justerer kun foldepositionen, og <Skift fold-/hæfteplacering> justerer både ryghæftningspositionen og foldepositionen. Få oplysninger om justering af papirfoldepositionen i Justér placering af ryghæftningsfoldning.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
Hvis foldepositionen skal rykkes til højre (når du vender mod papiret), skal indstillingsværdien forøges.
Hvis foldepositionen skal rykkes til højre (når du vender mod papiret), skal indstillingsværdien reduceres.

Justér hulleplacering

Hvis papirets hulningsposition afviger alt efter papirtypen, kan du ændre hulningsposition for den registrerede tilpassede papirtype. Hvis f.eks. placeringen af huller på flere papirtyper i statussen Arkindsætning ikke er helt ens, kan du bruge denne status til at udføre finjusteringer.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Følg retningslinjerne herunder for at udføre justeringen.
Ønsker du at flytte placeringen af hullerne nedad mod bunden, skal du forøge indstillingens værdi.
Ønsker du at flytte placeringen af hullerne op ad mod toppen, skal du mindske indstillingens værdi.

Justér papirtransp. inden fiksering

I tilfælde af billedproblemer eller papirstop under printningen kan en justering af papirets fremføringshastighed i området før toneranbringelsen rette fejlen.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Denne status kan påvirke papirets fremføring. Det anbefales, at du forøger værdien i små trin, da større ændringer kan forårsage papirstop.

Justér papirtransp i inv./outp.-omr.

I tilfælde af billedproblemer eller papirstop under printningen kan en justering af papirets fremføringshastighed i dupleks-/udskrivningsområdet rette fejlen.
Denne status vises kun, hvis indstillingen er gjort tilgængelig af Canon-forhandler eller Canon Danmark. Selvom den vises, bør andre brugere end administratorerne ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Denne status kan påvirke papirets fremføring. Det anbefales, at du forøger værdien i små trin, da større ændringer kan forårsage papirstop.
9HLJ-0LA