Wysyłanie I-faksów

1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
Gdy pojawi się ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość używanego oryginału. (Pojawia się, jeżeli <Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.> ustawiono na <Zawsze wprowadzaj>. <Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.>)
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie podstawowych funkcji skanowania.  Ekran podstawowych funkcji skanowania
Określanie odbiorców z Książki adresowej
Określanie odbiorców za pomocą klawiszy wybierania jednoprzyciskowego
Ręczne wprowadzanie odbiorców
Określanie odbiorców za pomocą serwera LDAP
Można zmieniać jedynie odbiorców wybranych z <Szczegóły> Nowi Odbiorcy i odbiorców pobranych z serwera LDAP.
Jeżeli serwer spełnia ustawienia menadżera systemu, uwierzytelnianie pomiędzy serwerem a urządzeniem klienta odbywa się w trakcie uzyskiwania przez urządzenie klienta Zdalnej książki adresowej/klawiszy wybierania jednoprzyciskowego. Uwierzytelnianie jest wykonywane poprzez dopasowanie NI menadżera systemu oraz PIN-u menedżera systemu ustalonego przez serwer i urządzenie klienta. Zmiana ID i PINu administratora systemu
Dostępność Zdalnej książki adresowej/klawiszy wybierania jednoprzyciskowego zależy od statusu ustawień informacji menadżera systemu dla serwera i klienta, zgodnie z informacjami poniżej.
Gdy serwer wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
Gdy klient wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
NI menadżera systemu oraz PIN systemu dla serwera i urządzenia klienta zgadzają się ze sobą.
Można korzystać ze Zdalnej książki adresowej/Klawisza wybierania jednoprzyciskowego
Wykonywanie
Wykonywanie
Zgodne
Tak
Nie są zgodne
Nie
Nie wykonywane
-
Nie
Nie wykonywane
Wykonywanie
-
Tak
Nie wykonywane
-
Tak
4
Naciśnij na <Opcje> i określ ustawienia skanowania zgodnie z wymogami.
Patrz poniżej, aby uzyskać więcej informacji.
Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
Wyraźne skanowanie
Wydajne skanowanie
Przydatne funkcje skanowania
5
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie.
Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk <Anuluj> lub opcje  (Zatrzymaj) <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
Aby anulować wysyłanie, naciśnij pozycję <Do Monitora stanu>  wybierz dokument  <Anuluj> <Tak>.
Sprawdzanie całkowitej liczby określonych odbiorców
Całkowita liczba określonych odbiorców jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu. Umożliwia to potwierdzenie przed wysłaniem, czy liczba odbiorców jest prawidłowa.
Aby wysyłać wraz z informacjami o nadawcy.
Możesz dołączyć do wysyłki informacje o nazwie nadawcy i adresie I-faksu. <ID terminala TX>
Sprawdzanie statusów wysłanych dokumentów
Na ekranie <Monitor stanu>, możesz sprawdzić statusy wysłanych dokumentów. Ten ekran umożliwia ponowne wysyłanie faksów lub anulowanie wysyłania po sprawdzeniu statusów. Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów
Jeżeli dla opcji <Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.> wybrano ustawienie <Włącz>, ekran <Monitor stanu> można wyświetlić z poziomu poniższego ekranu wyświetlanego po odebraniu wysłanego zadania. <Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.>
Drukowanie raportu wyników wysyłania
Na ekranie Podstawowe funkcje skanowania, naciśnięcie kolejno elementów <Opcje>  <Raport TX> umożliwia ustawienie automatycznego drukowania raportu z listą wyników wysyłania. Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów
By ustawić to dla każdego zadania z <Opcje>, należy wybrać <Tylko dla błędu> lub <Wyłącz> w <Raport TX>, a następnie ustawić <Zezwól na drukowanie z opcji> na <Włącz>.
Bezpieczne przesyłanie plików
Wykorzystanie komunikacji TLS umożliwia wysyłanie zaszyfrowanych plików. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
Jeżeli podawanych jest wiele arkuszy
Skanowanie zostaje zatrzymane, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zablokowania. Po usunięciu zacięcia zostanie wyświetlony ekran wznawiania zadania. Jeśli urządzenie omyłkowo wykryje podanie kilku arkuszy, naciśnij <Nie wykrywaj pod. wielofunk.>, aby wznowić skanowanie.
Aby wcześniej ustawić urządzenie tak, aby nie powiadamiało o podaniu kilku arkuszy, należy wykonać jedną z poniższych czynności.
 Przy każdym wysyłaniu naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowe funkcje faksowania  wybierz <Wykryj podajnik pod. wielofunk.>, aby wyłączyć to ustawienie.
 Dla <Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.> ustaw <Wyłącz>. <Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.>
Jeśli zdjęcia na wysłanym obrazie są zbyt ciemne lub zbyt jasne, kolory w tle kolorowych oryginałów nie mogą zostać usunięte
Jakość wysłanego obrazu można poprawić, jeśli spełnione są następujące warunki/ustawienia.
Rodzaj zadania: Faks (Wysyłanie z pamięci) lub Skanowanie i wysyłanie (Faks/I-faks)
<Wybierz Kolor>: <Czarno-biały> (Skanuj i wyślij)
<Typ oryginału>: <Tekst>
<Zabarwienie>  <Zabarwienie tła>: <Aut.>
<Rozdzielczość>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi lub 600 dpi x 600 dpi*
*Może ustawić dla Skanuj i wyślij
<Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów>  Faks/I-faks wysłane zadania: <Priorytet jakości> (<Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów>)
WSKAZÓWKI
Kontrola zeskanowanych obrazów przed wysłaniem
Przed wysłanie możesz sprawdzić zeskanowane obrazy na ekranie podglądu. Kontrola zeskanowanych oryginałów przed wysłaniem/zapisaniem (Podgląd)
Rejestrowanie często wykorzystywanych ustawień
Można połączyć ze sobą często wybieranych odbiorców i często wprowadzane ustawienia skanowania i zapisać je pod jednym przyciskiem. Naciskając na ten przycisk podczas skanowania oryginałów, można szybko wprowadzić wymagane ustawienia. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
9HS8-0A6