Importowanie/eksportowanie danych ustawień

Dane urządzenia, takie jak odbiorcy zapisani w Książce adresowej, informacje o ustawieniach użytkownika i poszczególne wartości ustawień można eksportować i zapisać na komputerze. Eksportowane dane mogą być również importowane do urządzenia z poziomu komputera. Dane eksportowane z urządzenia mogą być również importowane do innych drukarek wielofunkcyjnych Canon, co ułatwia konfigurację ustawień nowego urządzenia (np. po zastąpieniu jednego urządzenia innym). Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, które mogą być importowane, patrz Ustawienia/Rejestracja. Podczas importowania lub eksportowania, możesz określić czy importować lub eksportować wszystkie dane, czy tylko określone dane.
Wyznaczanie administratora do przeprowadzenia tych czynności
Należy wyznaczyć administratora, który będzie odpowiedzialny za importowanie/eksportowanie danych. Podczas importowania danych, informacje o Książce adresowej, ustawienia użytkownika, ustawienia sieciowe i inne ustawienia zostaną nadpisane, co może skutkować nieprawidłowym działanie lub spowodować problemy dotyczące niektórych funkcji urządzenia. Podczas importowania danych należy zachować szczególną ostrożność.
Nie należy wyłączać urządzenia do momentu zakończeniu eksportu lub importu
Zakończenie całego procesu może zająć kilka minut. Nie należy wyłączać urządzenia do momentu zakończenia całego procesu. Może to skutkować utratą danych lub awarią urządzenia.
Następujące funkcje/procesy nie mogą zostać przeprowadzone podczas importowania/eksportowania danych:
Zadania Wysyłania
Przekazywanie zadań
Zadania Faksowania/I-Faksowania
Zadania wydruku raportu
Skanuj i Zapisz w Zaawansowana przestrzeń/Network/Memory Media (podczas skanowania lub zapisywania)
Importowanie indywidualne/eksportowanie indywidualne
Dostarczanie informacji o urządzeniu
Kopia zapasowa Skrzynki Pocztowej
Importowanie grupowe/eksportowanie grupowe
Importowanie/eksportowanie do/z iW Function Flow
Importowanie/eksportowanie przycisków osobistych/współdzielonych
Aktualizacja procesu dla funkcji Zarejestruj/zaktualizuj oprogramowanie
Synchronizowanie ustawień niestandardowych*
Korzystanie z poziomu wyświetlacza ekranu dotykowego urządzenia
Korzystanie z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Przywracanie zawartości strony sieci web przez Dostęp sieciowy
Wyświetlanie ekranu błędu Dostępu sieciowego
Używanie Zdalnej książki adresowej
Uruchamianie trybu czuwania na urządzeniu
* Jeśli te ustawienia są synchronizowane (w tym także jeśli są obecnie wstrzymane/wstrzymywane), proces synchronizowania danych związanych z wartościami ustawień osobistych i danych zarządzania grupami zostaje zatrzymany.
Nie można przeprowadzić importowania/eksportowania danych, jeśli wykonywane są następujące funkcje/procesy:
Zadania Wysyłania
Przekazywanie zadań
Zadania Faksowania/I-Faksowania
Zadania wydruku raportu
Skanuj i Zapisz w Zaawansowana przestrzeń/Network/Memory Media (podczas skanowania lub zapisywania)
Importowanie indywidualne/eksportowanie indywidualne
Dostarczanie informacji o urządzeniu
Kopia zapasowa Skrzynki Pocztowej
Importowanie grupowe/eksportowanie grupowe
Importowanie/eksportowanie do/z iW Function Flow
Importowanie/eksportowanie przycisków osobistych/współdzielonych
Aktualizacja procesu dla funkcji Zarejestruj/zaktualizuj oprogramowanie
Synchronizowanie ustawień niestandardowych*
Przywracanie zawartości strony sieci web przez Dostęp sieciowy
Wyświetlanie ekranu błędu Dostępu sieciowego
Używanie Zdalnej książki adresowej
Przeprowadzanie wyłączenia urządzenia
Wyświetlanie kodu błędu
* Jeśli te ustawienia są synchronizowane (w tym także jeśli są obecnie wstrzymane/wstrzymywane), nie można importować/eksportować danych związanych z wartościami ustawień osobistych i danych zarządzania grupami.
Zabrania się importowania lub eksportowania danych w różnych językach
Jeżeli ustawiono inny język dla urządzenia eksportującego i importującego, wartości ustawień mogą zostać uszkodzone skutkując awarią urządzenia.
Nie edytuj eksportowanych plików.
Nie należy otwierać ani edytować eksportowanych plików XML, gdyż może to uszkodzić urządzenie.
Importowanie danych do innej drukarki wielofunkcyjnej Canon, niż to urządzenie
Niektóre ustawienia mogą nie być importowane. Ustawienia/Rejestracja
Korzystanie z hasła celem zabezpieczenia ustawień zasad bezpieczeństwa
Ustawienia zasad bezpieczeństwa mogą być importowane wyłącznie, jeżeli hasło do tych ustawień wprowadzone do urządzenia eksportującego jest zgodne z hasłem wprowadzonym do urządzenia importującego lub jeżeli nie wprowadzono hasła do urządzenia importującego. Jeżeli nie wprowadzono hasła do urządzenia importującego, hasło urządzenia eksportującego zostanie wykorzystane dla tego urządzenia.
W przypadku synchronizowania ustawień niestandardowych
Jeśli rozpoczęła się synchronizacja niestandardowych ustawień (klienta), importowanie i eksportowanie danych podlegających synchronizacji (razem z Address Book) zaczyna mieć ograniczenia. Aby uzyskać informacje na temat synchronizacji ustawień niestandardowych, patrz Synchronizacja ustawień wielu drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon. Aby uzyskać informacje na temat danych podlegających synchronizacji ustawień niestandardowych, patrz Lista elementów, które można spersonalizować. Dla informacji na temat warunków i ograniczeń podczas importowania i eksportowania w czasie synchronizacji niestandardowych ustawień, patrz Warunki usuwania ograniczeń dotyczących importowania/eksportowania ustawień i innych elementów.

Importowanie danych po rozpoczęciu synchronizacji ustawień niestandardowych (urządzenie klienckie)

Aby zaimportować dane, a następnie je zsynchronizować, wykonaj czynności opisane poniżej.
1
Zatrzymaj proces synchronizacji ustawień niestandardowych na urządzeniu klienckim. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
2
Przed zaimportowaniem danych dotyczących istniejących użytkowników/grup, utwórz kopię zapasową tych danych, a następnie usuń dane dotyczące użytkowników/grup, które zostaną zaimportowane z serwera. Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie)
3
Zaimportuj te dane do zapisania na serwerze, dla których zakończono proces synchronizacji.
4
Przeprowadź synchronizację urządzenia klienckiego z serwerem.

Warunki usuwania ograniczeń dotyczących importowania/eksportowania ustawień i innych elementów

Importowanie/eksportowanie staje się możliwe, jeśli spełnione są odpowiednie warunki dla elementów opisanych poniżej.
Importowanie grupowe/eksportowanie grupowe
Eksport
Import
Personal Setting Information
Możliwe, tylko jeśli spełnione warunki i
Niedostępne
User Group Address List
Możliwe, tylko jeśli spełnione warunki i
Niedostępne
Importowanie indywidualne/eksportowanie indywidualne
Eksport
Import
Personal Setting Information (wszyscy)
Możliwe, tylko jeśli spełnione warunki i
Możliwe, tylko jeśli spełniony jest warunek
User Group Address List (wszyscy)
Możliwe, tylko jeśli spełnione warunki i
Możliwe, tylko jeśli spełniony jest warunek
User Group Address List 01 do User Group Address List 20
Niemożliwe (braku funkcji do eksportowania indywidualnej książki adresowej)
Możliwe, tylko jeśli spełniony jest warunek
:
Wykonanie jest możliwe tylko w czasie 15 minut po udanym przygotowaniu eksportowania danych użytkownika podczas synchronizacji niestandardowych ustawień (serwer).
:
Wykonanie jest możliwe, tylko jeśli odbiorca połączenia serwera/urządzenia klienckiego to „localhost:8443”.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące przygotowania eksportu danych użytkowników, patrz Określanie szczegółowych ustawień synchronizacji (Serwer lub serwer/urządzenie klienckie). Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania list adresów, patrz Import ustawień pojedynczo.
9HS8-0K6