Konfiguracja ustawień zasad bezpieczeństwa

Ustawienia urządzenia związane z bezpieczeństwem informacji mogą być wprowadzane i zarządzane partiami. Zaleca się, aby administrator odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji i stosowanie zasad bezpieczeństwa zastosował dla tego urządzenia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w danym miejscu pracy. Aby skonfigurować zasady bezpieczeństwa, zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z przywilejami administratora.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Kliknij [Security Policy Settings].
Wyświetlone zostaną środki ostrożności związane z poszczególnymi ustawieniami. Należy się dokładnie zapoznać z wyświetlanymi informacjami.
Jeżeli nie skonfigurowano hasła (Korzystanie z hasła celem zabezpieczenia ustawień zasad bezpieczeństwa), należy się zapoznać z wyświetlanymi informacjami i nacisnąć na [OK], aby przejść do punktu 6.
5
Wprowadź hasło i naciśnij [Log In].
6
Skonfiguruj niezbędne elementy i naciśnij [OK].
Aby uzyskać informacje na temat ustawień, patrz Elementy ustawień zasad bezpieczeństwa.
Ustawienia powiązane z elementami oznaczonymi tutaj znacznikiem nie mogą być zmieniane za pomocą przycisku  (Ustawienia/Rejestracja) lub interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Jeżeli zmieniono jakiekolwiek ustawienia urządzenia, gdy obowiązywały zasady bezpieczeństwa, nie można tak po prostu odznaczyć danego pola i przywrócić poprzednio wprowadzonych wartości. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z przycisku  (Ustawienia/Rejestracja) lub interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
7
Kliknij [OK].
Jeżeli skonfigurowano zasady bezpieczeństwa, komunikat informujący o ograniczeniu dostępnych funkcji i działań zostanie wyświetlony, jeżeli ekran <Ustawienia/Rejestracja> zostanie wyświetlony na panelu sterowania interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zastosowanie zasad bezpieczeństwa w innym urządzeniu

Można importować i eksportować ustawienia zasad bezpieczeństwa urządzenia. Stosując te same zasady bezpieczeństwa dla wielu urządzeń*, można zarządzać wszystkimi urządzeniami wykorzystując te same ustawienia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
* Wyłącznie urządzenia Canon, kompatybilne z ustawieniami zasad bezpieczeństwa
Ustawienia zasad bezpieczeństwa mogą być importowane wyłącznie, jeżeli hasło do tych ustawień wprowadzone do urządzenia eksportującego jest zgodne z hasłem wprowadzonym do urządzenia importującego lub jeżeli nie wprowadzono hasła do urządzenia importującego. Jeżeli nie wprowadzono hasła do urządzenia importującego, hasło urządzenia eksportującego zostanie wykorzystane dla tego urządzenia.
9HS8-0H0