Dodawanie i edytowanie informacji o użytkowniku w pliku CSV

Niniejszy rozdział opisuje zawartość każdej kolumny w pliku CSV używanym do importowania lub eksportowania. Zapoznaj się z tym rozdziałem, gdy edytujesz pliki CSV.
Jeśli jednak zapisano „Nie” w rozdziale „Wymagana zmiana” dla określonej kolumny, nie zmieniaj zawartości tej kolumny.
Nazwa kolumny
Wymagana zmiana
Prawidłowe znaki
Nieprawidłowe znaki
Zgodność z interfejsem Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Uwagi
uid
Tak
1 do 32 znaków
Znaki kontrolne, jednobajtowe spacje i następujące znaki:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Należy wprowadzić podczas importowania.
„@” może być dostępna w zależności od ustawienia. <Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika>
password
Tak
0 do 32 znaków w zestawie znaków ISO885915
Znaki kontrolne
Wyjście jako „********” (* x 8) podczas eksportowania.
Podczas aktualizowania hasła, „********” zostanie usunięte i nadpisane przez nowe hasło. Przy czym podczas importowania zmian, nawet jeżeli dane pole zostanie pozostawione puste, nie zostanie nadpisane jako puste, ale zostanie w nim zachowana bieżącą wartość.
Jeśli element zostanie pominięty podczas importowania zmian, istniejący użytkownik przywoła pierwotne hasło.
next_password_change_required
Tak
0 lub 1
Dowolny znak z wyjątkiem „1” (włączony) lub „0” (wyłączony)
W przypadku pominięcia tej pozycji, domyślna wartość będzie wynosić 0 (wył.).
cn
Tak
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne
N/D
cn;lang-ja;phonetic
Tak
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne
Patrz „Uwagi”.
Wyświetlany w formie fonetycznej, jeżeli ustawiony język to „japoński”.
cardIdList
Tak
Identyfikator karty: liczba zawierająca do ośmiu znaków
Można określić do 1000 elementów.
Niejednobajtowe znaki alfanumeryczne
Patrz „Uwagi”.
Eksportowane tylko jeśli zamontowani opcjonalny czytnik Copy Card Reader.
Wiele elementów informacji na karcie jest połączonych średnikiem (;).
Ten element pojawia się między „adresem e-mail” a „obrazem ikony”, gdy zamontowany jest opcjonalny czytnik Copy Card Reader.
mail
Tak
Połączenie od 0 do 256 alfanumerycznych znaków i symboli
Znaki kontrolne
N/D
avatorImgPath
Nie
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie przypisywane podczas określania obrazów ikon.
dept_id
Tak
Liczba zawierająca do siedmiu znaków
Niejednobajtowe znaki numeryczne
N/D
dept_pin
Tak
Liczba zawierająca do siedmiu znaków
Niejednobajtowe znaki numeryczne
N/D
roleName
Tak
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne, jednobajtowe spacje i następujące znaki:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Jeśli ten element zostanie pominięty lub jeśli nazwa zostanie określona jako niezarejestrowana w zarządzaniu rolą, zostanie zmieniony na pierwotne ustawienie roli.
accountExpires
Tak
Patrz „Uwagi”.
Patrz „Uwagi”.
Format RRRRMMDD. „235959” jest automatycznie dodawane jako czas po importowaniu.
accountDisabled
Tak
1 lub 0
Dowolny znak z wyjątkiem „1” (wyłączony) lub „0” (włączony)
N/D
group
Tak
0 do 64 znaków.
Możesz określić do 10 elementów.
Znaki kontrolne, spacje jednobajtowe i symbole specjalne.
„Nazwa grupy” zarejestrowana w zarządzaniu grupą użytkowników jest zapisana tutaj. Jeśli użytkownik należy do wielu grup, nazwy grup są połączone przy pomocy „I”.
createDate
Tak
Patrz „Uwagi”.
Patrz „Uwagi”.
-
(N/D)
Wyjście w formacie „TRRRRMMDDggmmssmmm” podczas eksportowania. („T” jest dodane, aby zapobiec przekłamaniu danych.)
Podczas importowania, wprowadź informacje w jednym z poniższych formatów.
RRRRMMDDggmmssmmm
TRRRRMMDDggmmssmmm
RRRRMMDD
TRRRRMMDD
Używany do sortowania w kolejności rejestracji Logowania obrazkiem.
Jeśli pominiesz ten element, data i godzina importowania są używane w celu zapewnienia daty i godziny rejestracji nowych użytkowników. Dla istniejących użytkowników, data i godzina pierwotnej rejestracji są przenoszone.
lastLoginDate
Tak
Patrz „Uwagi”.
Patrz „Uwagi”.
-
(N/D)
Data i godzina ostatniego logowania użytkownika są przechowywane.
Wyjście w formacie „TRRRRMMDDggmmssmmm” podczas eksportowania. („T” jest dodane, aby zapobiec przekłamaniu danych.)
Podczas importowania, wprowadź informacje w jednym z poniższych formatów.
RRRRMMDDggmmssmmm
TRRRRMMDDggmmssmmm
RRRRMMDD
TRRRRMMDD
Parametr używany do określenia, czy użytkownik zalogował się i czy wykonać automatyczne usuwanie użytkownika.
Jeżeli ominiesz ten element, data i godzina ostatniego logowania użytkownika są puste dla nowych użytkowników. W przypadku istniejących użytkowników data i godzina ostatniego logowania użytkownika są odnotowywane.
dc
Nie
0 do 32 znaków
Znaki kontrolne
-
(N/D)
Nie można zmienić. Automatycznie przypisywany do następujących użytkowników.
Użytkownicy zapisani po uwierzytelnieniu serwera
Użytkownicy zapisani przy użyciu opcji <Zarejestruj automatycznie po odbiorze zadania> podczas logowania obrazkiem
uuid
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie przypisywany podczas rejestracji użytkownika.
sdl_digest
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany hasła.
uac_advbox_digest1
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany hasła.
uac_advbox_digest2
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany hasła.
pin_digest
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Automatycznie generowany podczas rejestrowania/zmiany PINu.
server_user_flg
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Jest to oznaczenie identyfikacyjne dla użytkownika zarejestrowanego po wykonania uwierzytelnienia serwera.
server_user_gp_key
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Jest to grupa, do której należy użytkownik, który jest zarejestrowany po wykonaniu uwierzytelnienia serwera.
server_user_gp_value
Nie
-
-
-
Nie można zmienić. Jest to grupa, do której należy użytkownik, który jest zarejestrowany po wykonaniu uwierzytelnienia serwera.
CharSet
-
-
-
-
W przypadku kodowania UTF8 w wierszu kolumny zostanie zapisana wartość „CharSet:UTF8”.
Wiersz na początku pliku to wierz kolumn.
Nazwy elementów mogą nie pojawić się w kolejności.
Kodowania obsługiwane przez pliki CSV to UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 i Koreański.
Wartości tekstowe w eksportowanych plikach CSV są ograniczone znakami „[” i „]” w przypadku spełnienia dowolnego z niżej wymienionych warunków. Podczas edycji pliku CSV i dodawania nowych wartości tekstowych spełniających poniższe warunki należy ograniczyć je za pomocą znaków „[” i „]”.
Liczby zaczynające się od „0”
Liczby zawierające ponad 12 cyfr
Wartości tekstowe ograniczone za pomocą znaków „[” i „]”
9HS8-0H6