Pappersstopp i Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

Bekräfta före hantering
Stäng alla luckor som är öppna.

Innanför den övre luckan

Platser med pappersstopp är märkta med siffror som A1 eller A2, som visas på bilden nedan.
Om Document Insertion Unit-R har monterats på efterbehandlaren, kan delar av iläggsenheten vara i vägen för efterbehandlaren när pappersstopp ska åtgärdas. Lyft upp iläggsenheten innan du avlägsnar pappersstopp från efterbehandlaren.
1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Om Puncher Unit-BT eller Puncher Unit-BU har monterats trycker du på knappen (A1) så långt det går.
3
Öppna styrskenan (A2).
4
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
5
Stäng styrskenan (A2).
6
Om Document Insertion Unit-R har monterats på efterbehandlaren, öppnar du iläggsenheten.

7
Kontrollera om papper har fastnat i den övre luckan (A3).
Öppna den övre luckan (A3).
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
8
Öppna styrskenan (A4).
9
Kontrollera om papper har fastnat.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng styrskenan (A4).
10
Stäng den övre luckan (A3).
Efter att du stängt den övre luckan på efterbehandlaren, tryck nedåt enligt bilderna på etiketterna för att försäkra dig om att luckan är ordentligt stängd.
11
Om papper har fastnat i styrskenan A5 (i hålområdet) drar du ut det försiktigt i pilens riktning.
12
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Främre omslagets insida

Platser med pappersstopp är märkta med siffror som B1 eller B2, som visas på bilden nedan.
1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Fäll upp skenan (B1).
3
Vrid vredet (B2) och kontrollera om papper har fastnat.
Vrid vredet (B2).
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
4
Stäng skenan (B1).
5
Vrid vreden (B3, B4) och kontrollera om papper har fastnat.
Vrid vredet (B3) i pilens riktning.
Om papper har fastnat matas det till utmatningsöppningen.
Vrid vredet (B4) i pilens riktning.
Om papper har fastnat matas det till utmatningsöppningen.
6
Fäll upp styrskenan B5 (i öppningen på det nedre pappersfacket) och dra försiktigt ut papperet i pilens riktning.
När långt papper har fastnat
Om långt papper har fastnat i utmatningsområdet på det övre facket (fack A), drar du försiktigt ut papperet längs med facket.
När du har tagit bort papperet som har fastnat kan det visas en skärm som uppmanar dig att öppna den främre luckan på efterbehandlaren eller falsningsenheten. Du kan ta bort skärmen genom att öppna och sedan stänga den främre luckan i fråga.
7
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Sadelhäftningsenheten för Booklet Finisher-AG

Platser med pappersstopp är märkta med siffror som C1 eller C2, som visas på bilden nedan.
1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Öppna skenan (C1).
3
Vrid vredet och kontrollera om papper har fastnat.
Vrid den övre ratten (C2) i pilens riktning.
Om papper har fastnat matas det till styrskenan (C1).
Vrid den nedre ratten (C2) i pilens riktning.
Om papper har fastnat matas det till styrskenan (C1).
4
Ta bort papperet från styrskenan C1 genom att dra det försiktigt i pilens riktning.
5
Stäng skenan (C1).
6
Skjut in vredet (C3) och vrid det samtidigt i pilens riktning tills lampan () släcks.
Åtgärden är inte nödvändig om lampan är släckt.
När du vrider vredet (C3) matas papper som fastnat fram till utmatningsstyrskenan i häftesfacket.
Om Booklet Trimmer-G har monterats matas papperet som har fastnat till matningsbandet i Booklet Trimmer-G när du vrider vredet.
7
Om papper har fastnat i häftesfackets transportband tar du bort det först.
8
Dra ut sadelhäftningsenheten (C4).
9
Kontrollera om papper har fastnat i sadelhäftningsenheten.
Öppna den högra luckan på sadelhäftningsenheten (C5).
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng den högra luckan på häftningsenheten (C5).
10
Kontrollera att tryckenheten är helt i position.
Om tryckenheten inte är ordentligt på plats vrider du vredet (C6) för att placera det hela vägen in.
Tryckenheten ger en jämn fals mitt på papperet vid framställning av häften. Om tryckenheten inte är satt i rätt läge kan papperet som ska sadelhäftas inte matas till häftesfacket.
11
Kontrollera om papper har fastnat i sadelhäftningsenhetens utmatningsområde.
Skjut in vredet (C7) och vrid det samtidigt i pilens riktning tills lampan () släcks.
Om papper har fastnat i sadelhäftningsenhetens utmatningsområde, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
12
Öppna styrskenan (C8) och kontrollera om det finns papper som har fastnat.
Om papper har fastnat öppnar du styrskenan C8 och drar försiktigt ut det i pilens riktning.
13
Stäng styrskenan (C8).
14
Skjut på sadelhäftningsenheten och stäng den främre luckan på efterbehandlaren.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
9HUY-02J