Skicka separat scannade dokument samtidigt (Bygg jobb)

Även om du har så många original att de inte kan placeras samtidigt i dokumentmataren, kan du scanna originalen separat och skicka dem som en enda sats. Dokument som har scannats från både dokumentmataren och originalglaset kan också skickas samtidigt.
1
Placera det första originalet. Placera original
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för att skicka fax
5
Tryck på <Alternativ>  <Bygg jobb>  <Stäng>.
6
Tryck på  (Start) för att scanna originalet.
När scanningen är klar visas en skärmbild med en uppmaning att scanna nästa original.
Om du har placerat originalen i dokumentmataren måste du ta bort dem från originalutmatningsområdet efter hand som scanningen av satserna är klar.
7
Placera nästa original och tryck på  (Start).
Upprepa det här steget tills alla original har scannats.
Om du vill ändra scanningsinställningarna, tryck på <Ändra inställningar>.
Följande funktioner kan användas i <Ändra inställningar>: Du kan inte ändra inställningar för de andra funktionerna när du är i arbetssättet Bygg jobb. Du måste ange nödvändiga scanningsinställningar i förväg.
<Scanningsformat>
<2-sidigt original>
<Täthet>
<Originaltyp>
Om du vill placera original med olika format i dokumentmataren, ställer du in <Olika original format>. Skicka original med olika format tillsammans (Olika originalformat)
Om du scannar och skickar 1-sidiga och 2-sidiga original tillsammans och det första dokumentet är ett 2-sidigt original, ställer du in <2-sidigt original>. När du scannar ett 1-sidigt original inaktiverar du inställningen <2-sidigt original> i <Ändra inställningar>.
8
Tryck på <Starta sändning>.
Alla scannade dokument kombineras och skickas till den angivna mottagaren.
9HUY-09L