Grundläggande funktioner för att skicka fax

I det här avsnittet beskrivs grundläggande åtgärder för att faxa dokument.
1
Placera originalet. Placera original
När skärmen för att välja originaltjocklek visas väljer du tjockleken på originalet som används. (Visas om <Originalets tjocklek för scanning från dok.matare> är satt till <Ange alltid>. <Originalets tjocklek för scanning från dok.matare>)
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
Ange mottagare från adressboken
Ange mottagare med snabbvalsknappar
Ange mottagare manuellt
Ange mottagare i en LDAP-server
Om du vill kontrollera den detaljerade informationen om den angivna mottagaren, välj önskad mottagare med och och tryck på <Detaljer>. Om du vill ta bort en mottagare från de angivna mottagarna, tryck på <Radera mott.>.
Du kan endast ändra mottagare från <Det aljer> angivna med hjälp av Ny adress och mottagare som hämtats via en LDAP-server.
<ECM S.>, <Sändningshastighet> och <Fjärrsamtal> visas inte när du anger en mottagare från fjärradressboken.
Om servermaskinen utför inställningar för systemhanterarens information, sker autentiseringen mellan servermaskinen och klientmaskinen medan klientmaskinen erhåller fjärradressboken/snabbvalsknapparna. Autentisering utförs genom matchning av systemansvarigs-ID och systemansvarigs PIN-kod som angetts av servermaskinen och klientmaskinen. Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod
Fjärradressbokens/snabbvalstangenters tillgänglighet beror på status för servermaskinens och klientmaskinens informationsinställningar för systemansvarig, så som visas nedan.
När servermaskinen utför informationsinställningar för systemansvarig
När klientmaskinen utför informationsinställningar för systemansvarig
Systemansvarig-ID och System-PIN-kod för servermaskin och klientmaskin överensstämmer
Kan använda fjärradressboken/snabbvalsknapp.
Utför
Utför
Matchningar
Ja
Matchar inte
Nej
Utför inte
-
Nej
Utför inte
Utför
-
Ja
Utför inte
-
Ja
4
Ange lämpliga scanningsinställningar.
Ange hur original scannas
Justera bildkvaliteten
Förstora eller förminska
Radera mörka kanter (Radera kant)
5
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sändning startar.
Om du vill avbryta scanningen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp)  <Ja>.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
Om du vill avbryta sändningen, se Avbryta en faxsändning.
Om du vill kontrollera det totala antalet mottagare som har angetts
Det totala antalet mottagare som har angetts visas högst upp till höger på skärmen. Det gör det möjligt för dig att bekräfta att antalet mottagare är korrekt före sändning.
För att skicka med avsändarinformation
Du kan skicka med avsändarens namn och faxnummer. <Eget sändar-ID>
För att kontrollera status för skickade dokument
På skärmen <Statusmonitor> kan du kontrollera statusen för skickade dokument. På den här skärmen kan du skicka fax igen eller avbryta sändning när du har kontrollerat statusen. Kontrollera status och logg för avsända och mottagna dokument
När <Visa meddelande när ett jobb accepteras> är inställt på <On>, kan skärmen <Statusmonitor> visas från följande skärm som visas när ett sändjobb har tagits emot. <Visa meddelande när ett jobb accepteras>
Om ett sändningsfel inträffar på grund av att mottagarens linje är upptagen
Maskinen ringer upp igen mottagaren på nytt efter en viss tid. Du kan ändra inställningarna för exempelvis hur många gånger som maskinen ringer upp igen eller hur lång tid som ska förflyta mellan uppringningarna. <Automatisk återuppringning>
För att skriva ut rapporten med sändningsresultat
På skärmbilden med grundläggande faxfunktioner, tryck på <Alternativ>  <S.-rapport> om du vill ange att sändrapporten ska skrivas ut automatiskt.
Om du vill ställa in det här för varje jobb med <Alternativ>, måste du välja <Endast för fel> eller <Av> i <S.-rapport> och sedan ställa in <Tillåt utskrift från tillval> på <På>.
Om flera ark matas
Scanningen stoppas och ett meddelande visas på skärmbilden. Följ instruktionerna för att rensa pappersstoppet. När du har rensat stoppet, visas skärmen för att återuppta jobbet. Om maskinen felaktig detekterar matning av flera ark samtidigt, tryck på <Detektera ej flerarksmatning> för att återuppta scanning.
För att ställa in maskinen i förväg för att inte meddela dig om matning av flera ark samtidigt, utför en av följande åtgärder.
 Varje gång du skickar trycker du på <Alternativ> på skärmen för grundläggande faxfunktioner  välj <Detektera dok.-/flerarksmatare> för att inaktivera inställningen.
 Ställ in <Ange detektering av flerarksmatning som standard> till <Av>. <Ange detektering av flerarksmatning som standard>
Om foton i den skickade bilden är för mörka eller om ljusa färger i bakgrunden i färgoriginal inte kan raderas
Kvaliteten på den skickade bilden kan förbättras om följande villkor/inställningar uppfylls.
Jobbtyp: Fax (minnessändning) eller Scanna och skicka (fax/I-fax)
<Välj färg>: <Svartvitt> (Scanna och skicka)
<Originaltyp>: <Text>
<Täthet>  <Bakgrundens täthet>: <Auto>
<Upplösning>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi eller 600 dpi x 600 dpi*
*Kan ställas in för Scanna och skicka
<Prio. hastighet/bildkvalitet för S/V-scanning>  Fax/I-Fax sändjobb: <Prioritera kvalitet> (<Prio. hastighet/bildkvalitet för S/V-scanning>)
Om flera telefonlinjer ställs in
Du kan välja vilken telefonlinje som ska användas för att skicka fax genom att trycka på <Alternativ>  <Linjeval>. Anvisningar om hur du anger faxlinjeinställningar finns i Faxlinjeinställningar.
TIPS
Spara en kopia av ett dokument som skickas
Du kan ställa in maskinen så att en kopia av ett skickat dokument sparas automatiskt i en filserver. Kopian konverteras till en elektronisk fil (t.ex. en PDF-fil) och sparas, så att du enkelt kan kontrollera innehållet från datorn. Spara en kopia av ett dokument som skickas
Välja avsändarens namn
På skärmen för grundläggande faxfunktioner, tryck på <Alternativ>  <Sändarnamn (TTI)> om du vill välja ett namn i en lista med registrerade avsändarnamn och inkludera namnet i avsändarinformationen. <Registrera avsändarens namn (TTI)>
Om inloggning sker med användarautentisering visas inloggningsnamnet i <100> i Avsändarnamn (TTI).
Kontrollera scannade bilder före sändning
Du kan kontrollera scannade bilder på förhandsgranskningsskärmbilden innan du skickar. Kontrollera scannade bilder före sändning (Förhandsgranska)
Registrera vanliga inställningar
Du kan kombinera ofta använda mottagare och scanningsinställningar och lagra dem i en knapp, för att kunna använda kombinationen senare. Genom att trycka på den registrerade knappen när du scannar original, kan du snabbt ange önskade inställningar. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
9HUY-097