Återkalla tidigare använda inställningar för att skicka (Tidigare inställningar)

Du kan återkalla mottagare som har angetts tidigare. Deras scanningsinställningar för exempelvis täthet återkallas samtidigt.
Du kan lagra en serie mottagare, scanna eller skicka inställningar som anges innan du trycker på (Start) som en gemensam grupp av Föregående inställningar.
De tre senaste inställningarna som lagrades i minnet tas inte bort även om du stänger av huvudströmmen.
När du använder faxinformationstjänsterna kan du inte ange mottagare som har lagrats i adresslistan eller använda arbetssättet Återkalla jobb.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Tidigare inställningar> på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Markera loggen för att återkalla och tryck på <OK>.
Mottagaren och mottagarens scanningsinställningar anges enligt den valda loggen.
När personlig autentiseringshantering används, påminner maskinen om inställningar som har angetts tidigare av den användare som loggar in på maskinen.
Du kan ändra de återkallade inställningarna före sändning.
5
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sändning startar.
Om du ställer in <Hantera åtkomstnummer för adressböcker> på <På>, kan du inte återkalla inställningar från minnet.
Om du ställer in någon adresstyp på <På> i <Begränsa ny mottagare>, tas de aktuella lagrade tidigare inställningarna bort.
9HUY-09R