Korrigera distortion (trapetsoid)

Med den här inställningen kan du korrigera bildens form genom att justera både höger och vänster sida för utskriften om den utskrivna bilden ser ut som en trapetsoid.
Du kan även göra justeringen med hjälp av justerarket. Justera bildens plats med hjälp av justerarket

1
Tryck på <Ändra> för <Justera bildplacering>.
2
Tryck på <Använd inte scanner>.
3
Tryck på <Ange detaljer>  <Korr. distort. (trapetsoid)>.
Om du vill ange värdet för provsidan som du mätt upp manuellt:
Tryck på <Mata ut provsida>.
Ange antalet provsidor du vill skriva ut och tryck på <Nästa>.
Om bildpositionen varierar mycket kan du behöva justera noggrannheten för korrigeringen genom att skriva ut flera provsidor och använda ett medelvärde för den uppmätta längden.
Välj papperskällan som innehåller en egen papperstyp och tryck på <Starta utskrift>.
Provsidan skrivs ut.
Mät längden på markeringarna "b" och "h" på provsidan.
Markeringen "b" skrivs ut på höger sida och "h" skrivs ut på vänster sida i matningsriktningen.
Standardformat
Långt ark
Exempel: "b" = 360,0 mm och "h" = 355,5 mm
Gå tillbaka till skärmen <Correct Distortion (Trapezoid)> och ange det uppmätta värdet för <b> och <h> för fram- och baksidorna.
Enheten använder följande två numeriska värden och "c = 250,0" för att justera längden efter rätt distortion på det utskrivna området.
<b>:
Ange den uppmätta längden för markeringen ”b” på provsidan (för det långa arket: den uppmätta längden för markeringen ”b” som är närmast papprets bakkant).
<h>:
Ange den uppmätta längden för markeringen ”h” på provsidan (för det långa arket: den uppmätta längden för markeringen ”h” som är närmast papprets bakkant).
Enligt exemplet anger du 360,0 för <b> och 355,5 för <h>.
Skillnaden mellan "b" och "h" (0,5 mm) korrigeras.
Tryck på <OK>.
Skriv ut en provsida igen och kontrollera bildpositionen. Om du behöver göra ytterligare justeringar, upprepa stegen ovan.
Om du korrigerar positionen med utskrivna bilder:
Kontrollera bildens placering på det utmatade papperet.
Exempel: "c" = 200,0 mm, "b" = 300,0 mm och "h" = 299,5 mm
Kontrollera följande längd på det utmatade papperet och ange den uppmätta längden.
Enheten använder följande tre numeriska värden för att korrigera det förvrängda utskriftsområdet.
<c>:
Ange den uppmätta längden från utskriftsområdets vänstra sidas framkant till utskriftsområdets högra sidas framkant.
<b>:
Ange den uppmätta längden från utskriftsområdets höger sidas framkant till utskriftsområdets högra sidas bakkant.
<h>:
Ange den uppmätta längden från utskriftsområdets vänstra sidas framkant till utskriftsområdets vänstra sidas bakkant.
Enligt exemplet anger du 200,0 för <c>, 300,0 för <b> och 299,5 för <h>.
Skillnaden mellan "b" och "h" (0,5 mm) korrigeras.
Tryck på <OK>.
Skriv ut en provsida igen och kontrollera bildpositionen. Om du behöver göra ytterligare justeringar, upprepa stegen ovan.
4
Tryck på <OK>  <OK>.
För att återställa det ackumulerade värdet, tryck på <Återställ grundinst.>.
9HUY-0LJ