Justera zoomförhållandet för bilden

Beroende på typen av papper kan värmen från fixeringsenheten göra att papperet expanderar eller krymper något. Bilderna blir i så fall förstorade eller förminskade med motsvarande grad. Med denna funktion kan du ställa in zoomförhållandet för bilden för varje papper eller förstora den förminskade bilden så att den stämmer med zoomförhållandet för bilden på den andra sidan av papperet. Du kan justera zoomförhållandet för bilden antingen genom att ange förstorings-/förminskningsförhållandet eller genom att ange det värde för provsidan du mätt upp manuellt.
Du kan även göra justeringen med hjälp av justerarket. Justera bildens plats med hjälp av justerarket
1
Tryck på <Ändra> för <Justera bildplacering>.
2
Tryck på <Använd inte scanner>.
3
Tryck på <Mata ut provsida>.
4
Ange antalet provsidor du vill skriva ut och tryck på <Nästa>.
Om bildpositionen varierar mycket kan du behöva justera noggrannheten för korrigeringen genom att skriva ut flera provsidor och använda ett medelvärde för den uppmätta längden.
5
Välj papperskällan som innehåller en egen papperstyp och tryck på <Starta utskrift>.
Provsidan skrivs ut.
6
Gå tillbaka till skärmen <Justera bildplacering> → ange zoomförhållandet.
Om du anger förstorings-/förminskningsförhållandet (%):
Ange förstorings-/förminskningsförhållandet (%) för <Zoom (f)> och <Zoom (d)> på skärmen <Justera bildplacering>. Tryck sedan på <OK>.
<Zoom (f)>:
Förstorar eller förminskar bilden i den riktning som är parallell mot matningsriktningen enligt angivet förhållande.
<Zoom (d)>:
Förstorar eller förminskar bilden i den riktning som är vinkelrätt mot matningsriktningen enligt angivet förhållande.
Försök skriva ut provsidan igen om så behövs och kontrollera därefter korrigeringsmängden.
Om du anger värdet för provsidan som du mätt upp manuellt:
Mät upp längden på markeringarna "f" och "d" på provsidan manuellt.
Standardvärde: f = 360,0 mm, d = 250,0 mm (för det långa arket: f = 450,0 mm, 550 mm, 650 mm, d = 250,0 mm)
Standardformat
Långt ark
Standardformat
Om du skriver ut provsidan på ett papper som är mindre än 270 x 380 mm, kan du inte mäta längden på "f" och "d" eftersom hela bilden inte kan skrivas ut på papperet. I så fall anger du förstoring/förminskning i procent genom att jämföra det uppmätta värdet för "f/2" och "d/2" med standardvärdena (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Justera zoomförhållandet med det beräknade procentvärdet.
Långt ark
Om du skriver ut provsidan med långt ark på ett papper som är mindre än 270 mm x 762 mm kommer hela bilden inte kan skrivas ut på papperet. Beräkna förstoring/förminskning i procent genom att jämföra den uppmätta längden för ”d/2” med standardvärdet (d/2: 125 mm). Om ”f” inte skrivs ut i sin helhet mäter du längden på ”f” som är närmast papprets bakkant och beräknar förstoring/förminskning i procent genom att jämföra den uppmätta längden med standardvärdena (f=450 mm, 550 mm, 650 mm). Justera zoomförhållandet med det beräknade procentvärdet.
Tryck på <Justera med provsida>.
Ange längden för provsidan på fram- och baksidorna och tryck på <OK>.
Om t.ex. den uppmätta längden på <f> är 360,4 mm, anger du 360,4. Skillnaden i längd (0,4 mm i detta fall) förminskas så att bilden skrivs ut i rätt storlek.
<f>:
Ange den uppmätta längden för markeringen "f" på provsidan.
För det långa arket: Ange inmatningsvärdet som beräknats från den uppmätta längden för markeringen ”f” på provsidan med långt ark.
Inmatningsvärde = ((standardvärde ”f”: 360 mm)/uppmätt position ”f”: 450, 550, 650 mm)) x uppmätt värde ”f”
<d>:
Ange den uppmätta längden för markeringen "d" på provsidan.
Försök skriva ut provsidan igen om så behövs och kontrollera därefter korrigeringsmängden.
7
Tryck på <OK>.
9HUY-0LK