Adressboksobjekt

I det här avsnittet beskrivs varje kolumn i Address Book. Läs det här avsnittet när du redigerar CSV-filer.
Rubrik
Rubriknamn
Krävs
Anmärkning
# Canon AddressBook CSV-version: 0x0002
Ja
Fast värde
# CharSet: UTF-8
Ja
Fast värde
# dn: fixed
Ja
(Krävs för Address Book-snabbvalsknapp)
Anger att mottagarnamnet hanteras som en snabbvalsknapp. Krävs bara när importmottagaren är en Address Book-snabbvalsknapp.
Läggs till vid export från en Address Book-snabbvalsknapp, och det här objektet behöver inte läggas till igen vid import.
# SubAddressBookName: Adressboksnamn
Ja
Ange Address Book-namnet efter kolon (:), med blanksteg mellan. Om Address Book saknar namn, låter du utrymmet efter kolon (:) vara tomt.
# DB Version: 0x010a
Ja
Fast värde
# Crypto Version: 2
Nej
Låt avsnittet vara tomt om du skapar en ny Address Book-CSV-fil.
# Crypto Attribute: pwd
Nej
Låt avsnittet vara tomt om du skapar en ny Address Book-CSV-fil.
En rubrik som hör ihop med "Crypt" i en rubrik anger att lösenordsattributet är krypterat. När du anger den här informationen i en nyligen skapad CSV-fil, eller när du redigerar pwd-attributet för en exporterad CSV-fil, kan krypteringen inte utföras på ett sätt som tillåter maskinen att avkoda på rätt sätt. I så fall tar du bort motsvarande del från rubriken.
Body
Attributnamn
Beskrivning
Krävs
Anmärkning
objectclass
Objektklass (mottagartyp)
Ja
Anger typ av mottagare. Krävt attribut varierar efter det här värdet. Ange något av följande.
För e-post: email
För G3-fax: g3fax
För IP-fax: ipfax
För fax: ifax
För filserver (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
För grupp: groupfids
cn
Mottagarnamn
Nej
Ange detta i teckenkoden UTF-8. I annat fall lämnas mottagarnamnet tomt.
cnread
Fonetiskt alfabet
Nej
Visas som "phonetic" om visningsspråket är inställt på "Japanska".
cnshort
Namn på snabbvalstangent
Nej
Ange detta i teckenkoden UTF-8. I annat fall lämnas namnet på snabbvalstangenten tomt.
subdbid
Address Book-nummer
Nej
Ange vilken Address Book att importera till i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Krävs inte vid skrivning till en CSV-fil.
mailaddress
E-postadress
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Attributet krävs för e-post- och I-fax-mottagare.
dialdata
Faxnummer
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Attributet krävs för faxmottagare. Det krävs emellertid inte om mottagaren är en IP-fax som använder ett URI.
uri
Det URI som används med en IP-fax
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Endast användbart för IP-faxmottagare. Attributet krävs om du inte anger faxnummer för en IP-fax.
För en IP-faxmottagare som använder ett URI måste du också ange "URI flag" (se nedan).
url
Värdnamn för filservermottagare
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Attributet krävs för filservermottagare. Du kan bara använda bokstäver och symboler.
path
Filsökväg för filservermottagare
Nej
Du kan bara använda bokstäver och symboler.
protocol
Protokoll
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Attributet krävs för filservermottagare. Ange något av följande.
För SMB: smb
För FTP: ftp
För WebDAV: addonprotocol0225
username
Användarnamn som används vid inloggning på en filservermottagare
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Attributet krävs för FTP-filservermottagare. Användar-ID krävs för att logga in på en filsändningsmottagare och krävs därför också för filsändning med autentisering, t.ex. SMB och WebDAV.
pwd
Lösenord som används vid inloggning på en filservermottagare
Nej
Attributet krävs för filsändningsmottagare som använder autentisering.
member
En medlem av en gruppmottagare
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Attributet krävs för gruppmottagare.
indxid
Ett serienummer som tilldelats en mottagare
Ja
Attributet krävs om importmottagaren är en Address Book-snabbvalsknapp. Numret blir numret för snabbvalsknappen. I andra fall anger du ett tal mellan 201 och 1 800.
enablepartial
Inställning för uppdelning av data vid e-postsändning
Nej
Antingen "on" eller "off".
sub
Subadress för en filservermottagare
Nej
faxprotocol
Faxprotokoll
Nej
Ange något av följande.
g3
ecm
ecm
Anger användning av ECM.
Nej
Antingen "on" eller "off".
txstartspeed
Startöverföringshastighet för fax
Nej
Ange något av följande.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Faxkommunikationsläge
Inställning för internationell sändning
Nej
Ange något av följande.
För inrikes PSTN-linje: domestic
För internationell PSTN-linje 1: international1
För internationell PSTN-linje 2: international2
För internationell PSTN-linje 3: international3
lineselect
Vald faxlinje
Nej
Ange något av följande. I annat fall används "auto".
För linjerna 1 till 4: line1, line2, line3 eller line4
För automatisk linjespecifikation: auto
uricommode
IP-faxkommunikationsläge
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Detta är det valda kommunikationsläget för IP-fax. Attributet krävs om du använder IP-fax och skickar till en faxmottagare.
Ange något av följande.
För G3: ip_g3
För intranet: ip_lsv
För en VoIP-gateway: ip_gw
uriflag
Den flagga för en URI som används med en IP-fax
Ja
(krävs för vissa mottagartyper)
Attributet krävs om mottagaren är en IP-fax och du använder en URI i stället för ett faxnummer. Ange antingen "TRUE" eller "FALSE". Om du använder en URI anger du "TRUE".
pwdinputflag
Inställning för att begära lösenord per överföring.
Nej
Antingen "on" eller "off".
ifaxmode
I-Fax-mode (simple/full)
Nej
Ange antingen "simple" eller "full".
transsvcstr1
Textsträng 1 för I-faxrelätjänsten
Nej
Ange upp till 40 alfanumeriska tecken och symboler.
transsvcstr2
Textsträng 2 för I-faxrelätjänsten
Nej
Ange upp till 16 alfanumeriska tecken och symboler.
ifaxdirectmode
I-faxdirektsändning
Nej
Antingen "on" eller "off".
documenttype
I-faxdokumenttyp
Nej
Ange något av följande.
Skicka i färg: cl
Skicka i svartvitt: bw
bwpapersize
Tillåtet pappersformat vid sändning av I-fax
Nej
bwcompressiontype
Kompressionsformat som används vid sändning av I-fax
Nej
bwpixeltype
Tillåten färgrymd vid sändning av I-fax
Nej
bwbitsperpixel
Tillåtet bitantal vid sändning av I-fax
Nej
bwresolution
Tillåten upplösning vid sändning av I-fax
Nej
clpapersize
Tillåtet pappersformat vid sändning av I-fax i färg
Nej
clcompressiontype
Kompressionsformat som används vid sändning av I-fax i färg
Nej
Fast som "jpeg".
clpixeltype
Tillåten färgrymd vid sändning av I-fax i färg
Nej
Fast som "rgb".
clbitsperpixel
Tillåtet bitantal vid sändning av I-fax i färg
Nej
Fast som "8".
clresolution
Tillåten upplösning vid sändning av I-fax i färg
Nej
accesscode
Åtkomstkod
Nej
Ange upp till sju siffror.
uuid
Ett UUID för identifiering av en mottagare
Nej
Objektet krävs inte när du skapar en ny CSV-fil.
cnreadlang
Teckenkod i fonetiska alfabetet
Nej
Visas som "phonetic" om visningsspråket är inställt på "Japanska". Ange vilken språkkod som ska användas. För japanska (SJIS), ange "ja".
enablesfp
Används inte
Nej
Objektet används inte och behöver därför inte anges.
memberobjectuuid
Används för personlig adresslista/användargruppsadresslista
Nej
loginusername
Används för personlig adresslista/användargruppsadresslista
Nej
logindomainname
Används för personlig adresslista/användargruppsadresslista
Nej
usergroupname
Används för personlig adresslista
/användargruppsadresslista
Nej
personalid
Används för personlig adresslista/användargruppsadresslista
Nej
9HUY-0K9