Poznámka

Logo IPv6 Ready

Protokol, ktorý je súčasťou tohto zariadenia, získal v súlade s fórom IPv6 Ready logo kompatibility s IPv6, stupeň 2.

Informácie o produkte vyžadované nariadením Komisie (EÚ) č. 801/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1275/2008

Spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, ak sú drôtové sieťové porty pripojené a všetky bezdrôtové sieťové porty aktivované (ak sú v rovnakom čase k dispozícii).
Názov modelu
Spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri zapojení v sieti
LBP361dw
3,0 W alebo menej
Uvedené hodnoty sú skutočné hodnoty jedného stroja vybratého náhodne a môžu sa preto líšiť od hodnoty používaného stroja. Voliteľné sieťové porty nie sú pri meraní pripojené ani aktivované.

Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernica o batériách

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Informácie o životnom prostredí

Zníženie vplyvu na životné prostredie zároveň šetrí peniaze
Spotreba energie a čas aktivácie
Množstvo elektriny, ktoré zariadenie spotrebuje, závisí od spôsobu používania zariadenia. Tento produkt je navrhnutý a nastavený tak, aby vám umožnil znížiť náklady na elektrickú energiu. Po poslednom výtlačku sa prepne do pohotovostného režimu. V tomto režime možno v prípade potreby tlačiť hneď znova. Ak sa produkt určitý čas nepoužíva, zariadenie sa prepne do režimu na úsporu energie.
Zariadenia spotrebúvajú v týchto režimoch menej energie (Watt).
Ak chcete nastaviť dlhší čas aktivácie alebo chcete úplne deaktivovať režim na úsporu energie, vezmite do úvahy, že toto zariadenie sa môže potom prepnúť do nižšej energetickej úrovne po dlhšom čase alebo vôbec nie.
Spoločnosť Canon neodporúča predĺženie časov aktivácie optimálnych časov, ktoré sú nastavené predvolene.
Energy Star®
Program Energy Star® je dobrovoľný systém na podporu rozvoja a nákupu energeticky úsporných modelov, ktoré pomáhajú minimalizovať vplyv na životné prostredie.
Produkty spĺňajúce prísne požiadavky programu Energy Star® týkajúce sa prínosu pre životné prostredie a výšky spotreby energie bude príslušne označené logom Energy Star®.
Typy papiera
Tento produkt možno použiť na tlač na recyklovaný aj úplne nový papier (certifikovaný v rámci schémy dohľadu nad životným prostredím), ktorý vyhovuje norme EN12281 alebo podobnému štandardu kvality. Navyše podporuje tlač na médiá s hmotnosťou len 64 g/m2.
Ľahší papier znamená použitie menšieho množstva zdrojov a nižšiu ekologickú stopu pre vaše tlačové potreby.
Obojstranná tlač (len produkty so štandardnou obojstrannou tlačou)
Schopnosť obojstrannej tlače umožňuje automaticky tlačiť na obe strany, a preto prispieva k zníženiu používania cenných zdrojov znížením spotreby papiera.
Funkcia obojstrannej tlače bola automaticky aktivovaná počas nastavenia a inštalácie ovládača a spoločnosť Canon dôrazne odporúča, aby ste túto funkciu nedeaktivovali. Mali by pokračovať v používaní funkcie obojstrannej tlače, aby ste znížili vplyv vašej práce s týmto produktom na životné prostredie za každých okolností.

Pri likvidácii použitých tonerových kaziet

V záujme ochrany životného prostredia a efektívnejšieho využívania zdrojov podporuje spoločnosť Canon obnovu a recykláciu použitých tonerových kaziet. Prosíme vás o spoluprácu pri obnove tonerových kaziet (opätovné využívanie zdrojov). Ďalšie informácie o opätovnom využívaní zdrojov sa dozviete na webovej lokalite spoločnosti Canon:
global.canon/ctc
Pri likvidácii tonerových kaziet ich zabaľte do pôvodného obalu, aby sa zabránilo rozptýleniu tonera. Kazety zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Ochranné známky

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe, Acrobat a Reader sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a iných krajinách.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS a OS X sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Windows Phone, Internet Explorer, Microsoft Edge, Excel a PowerPoint sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
Google Chrome, Chrome OS a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.
Java je registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle a jej pridružených spoločností.
Adobe, PostScript a logo PostScript sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Všetky názvy značiek a produktov, ktoré sa objavujú v tejto príručke, sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. ZA TENTO MATERIÁL NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE, S VÝNIMKOU TU VYSLOVENE UVEDENÉHO SPÔSOBU, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO STRATY ČI VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM DANÉHO MATERIÁLU.
Ak príručku vo formáte PDF nemôžete zobraziť, prevezmite aplikáciu Adobe Acrobat Reader z webovej stránky spoločnosti Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Copyright

Reprodukcia obsahu tohto dokumentu v celom rozsahu alebo jeho časti je bez predchádzajúceho súhlasu zakázaná.
V_220405
95FU-09A