Zásuvka na papier

Vodiace lišty papiera

Upravte vodiace lišty papiera na presnú veľkosť vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera do zariadenia. Stlačte páčky na uvoľnenie označené na obrázkoch šípkami, aby sa uvoľnili zámky a posunuli sa vodiace lišty papiera.

Indikátor úrovne papiera

Označuje zostávajúce množstvo papiera. Značka sa posúva dole, keď sa znižuje množstvo papiera.
95FU-01A