Import a export údajov o používateľoch

Údaje o používateľoch uložené v zariadení môžete uložiť do počítača (exportovať) a takisto je možné načítať údaje o používateľoch z iných zariadení do zariadenia, ktoré používate (importovať). To je užitočné, keď chcete zaregistrovať viac používateľov naraz.
Informácie o úprave súboru CSV na import nájdete v časti Pridávanie a úprava údajov o používateľoch v súbore CSV.
Ak sa v súbore CSV určenom na import nachádzajú duplicitné údaje, prednosť pri registrácii majú údaje, ktoré sa načítali ako prvé.
Zaregistrované/upravené údaje o používateľoch sa odporúča exportovať pre potreby zálohovania.

Export údajov o používateľoch

1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite na [Export].
5
Vyberte formát súboru a kliknite na položku [Start Export].
Exportujú sa údaje o používateľoch v súborovom formáte, ktorý je možné používať pri overovaní používateľov. Súbor má príponu „CSV“.
6
Podľa pokynov na obrazovke určte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť.
Súbor CSV sa uloží.

Manuálny import údajov o používateľoch

Údaje na import a aktualizáciu údajov o používateľoch je možné zadať aj manuálne.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [User Management] [Authentication Management].
4
Kliknite na položku [Import]  [Manual Import Settings...]
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[File Path:]
Zadajte cestu k súboru na import.
[File Format:]
Vyberte formát súboru na import.
<User Authentication Format>:
Importujú sa údaje o používateľoch v súborovom formáte, ktorý je možné používať pri overovaní používateľov. Súbor má príponu „CSV“.
[Import Method:]
Vyberte, či chcete importovať len aktualizované alebo pridané údaje, alebo všetky údaje používateľov.
Ak vyberiete možnosť [Perform full import] a už je zaregistrovaný používateľ s rovnakým používateľským menom, údaje tohto používateľa sa prepíšu.
Pri importe údajov používateľa, ktorý využíva prístup k úložisku Rozšírený priestor prostredníctvom SMB, zadajte príslušnú hodnotu do stĺpca „password“. Ak vykonáte export údajov zo zariadenia a ich import do iného zariadenia bez vykonania tejto operácie, overenie sa nemusí podariť. (Hodnota pri exporte je „********“.)
Keď vykonávate úplný import, všetci používatelia neuvedení v importovaných súboroch sa zo zariadenia odstránia. Kontá „-----“ a „Administrator“, ktoré sú zaregistrované od výroby, však v zariadení ostanú, aj ak nie sú uvedené v importovaných súboroch.
[Application Timing:]
Vyberte možnosť [Apply immediately] alebo [Specify the date and time]. Ak vyberiete možnosť [Specify the date and time], zadajte požadovaný dátum a čas alebo len čas.
Ak sa údaje o používateľoch nepodarí použiť v stanovenom čase, lebo zariadenie sa vypne alebo úplne prejde do režimu spánku, údaje sa použijú po obnovení činnosti zariadenia.
6
Kliknite na položku [Start Import].
Ak sú v importovanom súbore CSV zapísané položky ID oddelenia (dept_id) a PIN (dept_pin), po dokončení importu sa zobrazí možnosť [Check Unregistered Department ID]. Vykonajte registráciu ID oddelenia.
95FU-03U