<Údržba>

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe používania funkcie automatického čistenia hlavnej jednotky.
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak je vytlačený papier znečistený, spustite funkciu <Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>.
<Inicializovať po výmene častí>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Po výmene jednotky USER MAINTENANCE KIT UM-D1 230 V, vykonate inicializáciu spustením jednotky <Súprava na údržbu>.
<Kontrola zistenej kondenzácie>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Nastavte, či sa má po rozpoznaní kondenzácie v zariadení spustiť proces na odstránenie kondenzácie. Ak tento režim nastavíte na <Zap.>, proces na odstránenie kondenzácie sa spustí automaticky.
95FU-07C