<Nastavenie/Údržba>

Položka
Opis
Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu obrazu na tlač.
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe používania funkcie automatického čistenia hlavnej jednotky.
95FU-079