<Správa zariadení>

Môžete zadať nastavenia týkajúce sa správy zariadenia a voliteľných produktov.
<Nastavenia informácií o zariadení>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Zadajte názov a miesto inštalácie na identifikáciu zariadenia.
<Zobraziť stav úlohy pred overením>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Vyberte, či chcete obmedziť prístup na obrazovku <Monitor stavu> počas používania služby prihlásenia.
<Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Vyberte, či chcete používateľom zakázať vykonávať operácie s úlohami iných používateľov na obrazovke <Monitor stavu> v prípade, keď sa používa funkcia overovania používateľov.
<Zobraziť výpis úloh>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Vyberte, či chcete na obrazovke <Monitor stavu> zobraziť denníky úloh. Taktiež môžete vybrať, či povolíte softvéru na správu zariadenia načítať denníky úloh zo zariadenia. Základné obrazovky
<Uložiť výpis auditu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Vyberte, či chcete spustiť záznam denníkov. Informácie o typoch denníkov nájdete v časti Funkcie spravovania.
<Získať výpis overenia siete>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Vyberte, či chcete spustiť záznam denníkov overovania počas prístupu k zariadeniu zo siete, ako napríklad počas tlače z počítača.
<Obmedziť prístup zástupcu servisu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zakázalo vykonávať zmeny informácií o užívateľoch alebo nastavení týkajúcich sa zabezpečenia v prípade, keď zariadenie kontroluje alebo opravuje váš predajca alebo servisný zástupca.
<Zob. tlač. na zak. spot. mat. vo vzd. UR>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>  <In. o sp. ma. v rá. vz. UR/Ton. St. nas.>
Vyberte, ak sa má vo vzdialenom UR zobrazovať tlačidlo na prístup na webovú stránku na nákup tonerových kaziet.
<Nastavenie Toner Status>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>  <In. o sp. ma. v rá. vz. UR/Ton. St. nas.>
Vyberte, či sa má používať nástroj na oznamovanie úrovní tonerovej kazety. Môžete tiež nastaviť, či sa má v nástroji na oznamovanie úrovní tonerovej kazety zobrazovať tlačidlo na prístup na webovú stránku na nákup tonerových kaziet.
<Zakázať inicializáciu hesla správcu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Nastavte, či chcete obmedziť obsluhu položky <Inicializovať heslo správcu> v ponuke <Skontrol. počítadlo>.
<Obmedziť oper. špeciál. režimu>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Vyberte, či chcete obmedziť používanie špeciálneho režimu, ktorý slúži na účely údržby servisnými zástupcami.
<Originálny režim Canon>
<Nastaviť>  <Nastavenia správy>  <Správa zariadení>
Tento režim je ručený pre originálne kazety.
95FU-07W