<Nastavenia správy>

Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa správy používateľov, zariadení a údajov na zabezpečené a efektívne používanie zariadenia.
Položka
Opis
Môžete nakonfigurovať nastavenia na správu používateľov zariadenia.
Môžete spravovať informácie o hardvéri a operáciách ako aj rôznych údajoch potrebných pri používaní rôznych funkcií zariadenia.
Môžete zaregistrovať licencie a nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa softvéru a možností systému, ktoré sú pre zariadenie dostupné.
Môžete nakonfigurovať nastavenia využívania údajov, napríklad údajov o nastavení zariadenia a inicializačných údajov.
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa zmien systému.
95FU-07S