Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení

Ak chcete špecifikovať bezpečnostné nastavenia podrobne alebo sa vám nedá nadviazať bezdrôtové pripojenie iným postupom, manuálne zadajte všetky požadované údaje na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Údaje ako SSID, sieťový kľúč, štandard zabezpečenia a metóda overovania/šifrovania si vopred overte a zapíšte. Kontrola SSID a sieťového kľúča
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nast. bezdr. siete LAN>  <Nastavenia SSID>.
3
Vyberte možnosť <Zadať manuálne> zadajte začiarknuté SSID.
Zadajte SSID a vyberte položku <Použiť>.
Pokyny týkajúce sa vkladania textu nájdete v časti Zadávanie znakov.
4
Špecifikujte nastavenia zabezpečenia v časti <Nastavenia zabezp.>.
Používanie kľúča WEP
1
Vyberte položku <WEP>.
2
Vyberte spôsob overovania.
Ak chcete ako heslo používať kľúč WEP, vyberte položku <Zdieľaný kľúč>.
Keď je zvolená možnosť <Otv. systém> a bezdrôtový smerovač používa overovanie spoločným kľúčom, počas pripojenia nastane chyba overenia. Ak sa to stane, zariadenie automaticky zmení nastavenie na <Zdieľaný kľúč> a znova sa pokúsi o pripojenie.
3
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete upraviť.
Vyberte možnosť <Upraviť kľúč WEP> vyberte ľubovoľnú z možností <Kľúč WEP 1> až <Kľúč WEP 4>.
Môžete registrovať maximálne štyri kľúče WEP.
4
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste začiarkli.
Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete používať.
Vyberte položku <Vybrať kľúč WEP>  vyberte kľúč WEP, ktorý ste upravili.
S použitím WPA-PSK, WPA2-PSK alebo WPA3-SAE
1
Vyberte <WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE> alebo <WPA3-SAE>.
2
Vyberte metódu šifrovania.
Ak chcete nastaviť zariadenie na automatický výber AES-CCMP alebo TKIP podľa nastavenia bezdrôtového smerovača, stlačte položku <Auto>.
Ak ste v kroku 1 vybrali možnosť <WPA3-SAE>, prejdite na ďalší krok.
3
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste začiarkli.
Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
S použitím WPA-EAP, WPA2-EAP alebo WPA3-EAP
1
Vyberte položku <WPA/WPA2-EAP>.
2
Vyberte položku <Áno> na potvrdzovacej obrazovke.
5
Vyberte položku <Áno> na potvrdzovacej obrazovke.
 Keď sa bezdrôtový smerovač LAN rozpozná a konfigurácia sa dokončí, zobrazí sa obrazovka <Pripojené.>.
95FU-00E