Nastavenie sieťového prostredia

Ak chcete zariadenie pripojiť k sieti, pripojte ho k smerovaču pomocou kábla LAN alebo cez Wi-Fi a zadajte preň adresu IP jedinečnú v rámci siete. Existujú dva spôsoby, ako nastaviť adresu IP: automaticky alebo manuálne. Vyberte si z týchto spôsobov ten, ktorý je vhodnejší pre vaše komunikačné prostredie a zariadenia. Zariadenie podporuje nielen základné sieťové funkcie, ale aj pokročilé technológie, ktoré umožňujú jeho flexibilné používanie v rôznych prostrediach. Vykonajte nastavenia potrebné vo vašom prostredí.
Pre vlastnú bezpečnosť
Ak zariadenie pripojíte do siete bez primeraných bezpečnostných opatrení, existuje riziko neoprávneného prístupu tretích strán do zariadenia. Na ochranu údajov a informácií vám preto odporúčame nastaviť si zabezpečenie siete. Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB (Časti a ich funkcie).
Medzi zariadením a mobilnými zariadeniami je možné nadviazať priame bezdrôtové spojenie. Priame pripojenie

Potvrdenie pred manipuláciou

Spojenie so sieťou nadviažete ďalej uvedeným postupom.
Najprv si overte:
Sú počítač a smerovač správne prepojené pomocou kábla LAN? Podrobnosti si pozrite v návodoch k jednotlivým zariadeniam alebo od ich výrobcu.
Je dokončené nastavenie počítačovej siete? Ak nastavenie nie je dokončené, v sieti nie je možné používať zariadenia ani po vykonaní ďalej uvedených krokov.
V závislosti od siete môže byť potrebné zmeniť nastavenie systému sieťovej komunikácie (polovičný duplex/úplný duplex) alebo typ siete Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Nastavenie siete Ethernet). Podrobnosti získate od správcu siete.
Overenie adresy MAC si pozrite v časti <Sieť>.
Pripojenie k sieti využívajúcej štandard IEEE 802.1X si pozrite v časti Konfigurácia nastavení overovania IEEE 802.1X.
Vyberte si na pripojenie káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN.
Pripojte zariadenie k smerovaču.
Je konektor kábla LAN riadne pripojený do správneho portu? Konektor zatlačte tak, aby zacvakol.
V prípade bezdrôtového pripojenia LAN skontrolujte spojenie medzi zariadením a smerovačom.
Podľa potreby nastavte adresu IP.
Adresu IP obyčajne automaticky prideľuje protokol DHCP, takže ju nie je potrebné nastavovať. Ak ale chcete používať konkrétnu adresu IP alebo používať na jej nastavovanie iný protokol ako DHCP (pôvodné nastavenie), je potrebné vykonať toto nastavenie.
Skontrolujte, či je všetko správne pripojené.
Spustite z počítača vzdialené používateľské rozhranie (PR) (Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania). Ak sa zobrazí obrazovka Remote UI (Vzdialené PR), pripojenie je dokončené.
Keď je položka <Spotreba energie v nečinnom režime> nastavená na možnosť <Nízka>
V závislosti od pomocného softvéru môže komunikácia zlyhať, ak je zariadenie v režime spánku. Pred konfiguráciou týchto nastavení stlačte tlačidlo (Úspora energie), aby sa zariadenie preplo z režimu spánku. <Spotreba energie v nečinnom režime>
95FU-005