Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS

Niektoré smerovače s funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené nastavenie Wi-Fi) nepodporujú režim stlačenia tlačidla. V takom prípade zaregistrujte kód PIN vygenerovaný v zariadení do sieťového zariadenia.
Vygenerovanie kódu PIN v zariadení
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Sieť>  <Nast. bezdr. siete LAN>  <Režim kódu PIN WPS>  na potvrdzovacej obrazovke vyberte <Áno>
Vygeneruje sa kód PIN.
Zaregistrovanie kódu PIN do bezdrôtového smerovača
Kód PIN zaregistrujte do dvoch minút od jeho vygenerovania. Podrobnosti nájdete v návode na používanie vášho sieťového zariadenia.
1
Otvorte si v počítači nastavenia bezdrôtového smerovača.
2
Otvorte obrazovku na zadanie kódu PIN WPS.
3
Zaregistrujte vygenerovaný kód PIN do bezdrôtového smerovača.
Keď sa bezdrôtový smerovač LAN rozpozná a konfigurácia sa dokončí, zobrazí sa obrazovka <Pripojené.>.
Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na overovanie WEP, nemusí byť možné nastaviť pripojenie pomocou WPS.
95FU-00A